Kategorier
Okategoriserade

“Fra talerstolen har hun (Inga Marte Thorkildsen) sagt at det såkalte «biologiske prinsipp» ikke skal stå så sterkt i barnevernssaker som det har vært til nå.”

0

“Fra talerstolen har hun sagt at det såkalte «biologiske prinsipp» ikke skal stå så sterkt i barnevernssaker som det har vært til nå.”

HTTPS://WWW.NRK.NO/…/_-JEG-FORVENTER-BARNEVERNSBRAK-1.10951…

——————

EMD avgjørelsen i 7 barnevern saker til idag blant 35 norske menneskerettighetsbrudd saker har allerede avgjort at hun har gjort tap og politikken hennes etterlatt mange ofre barn og foreldre. https://www.document.no/…/barnevernsskandalen-kan-utlose-…/…

Hva hjelper det at Lobben vinner i EMD når hun likevel ikke får hjem sin sønn! Og at to saker til har vunnet? Skal vi se på de?

—————————-

AP og SV samarbeider mot biologisk foreldre–https://www.vg.no/nyhe…/meninger/i/lAGeoA/barna-taper-igjen…

———————————–

<<<Aktualisering av Politisk Propaganda av SV politikker i bilde av fylkesnemnda saker av barnevernets omsorgsovertakelse tall>>> AP statsministeren og Høyre statsministeren i 16 år var interessert i å skryte sysselsettings tallets synlig-gjøring– og samarbeidet med propagandaen.

“10 foreldre skal få svi av foten for å redde 10 barn!” var politisk slag ord av SV politiker Inga Marte. Det tallet i bildet viser akkurat hun har aktualisert hennes propaganda om “Barnets Beste”—– 10 ganger av 5000 ansatte av barnevernets tall blir meldt til barnevernet hvert år og de smaker den fryktelige frykten å miste barnet på grunn av mikro undersøkelser av barnehage, skole lærere, rektorer, helsesøstre.

Ca. hele 4700 saker er omsorgsovertakelser i 2018 og ca. 1260 saker, 30% av hele overtakelse er ufrivillig, akutt vedtak.

For noen år siden, har det vært skrevet i norske media at politikere skrøt seg til at landets tall av barnevern arbeidere ble til ca. 5000 personer oppnådd.

Da, hvert eneste saksbehandler tar et barn per år omtrent. Og 1260 saker av barn og foreldre opplever tvangs akutt tiltak. Og mange forteller at det var urettferdig for de ikke har gjort misbruk av vold, sex, narko, og alkohol misbruk.

Betyr dette at norske foreldre er fryktelig dårligere eller Norges politikere trenger omsorgsovertakelser så mange som 1260 akutt vedtak og resten kan være at muligens foreldre ble overtalt at de skulle få barn tilbake senere når de ønsker, men det er nesten null mulighet i følge statistikk. For barnevernet og politikere er mest interessert i at barn skal tilpasse seg der de plassert i tvang.

I andre demokratiske land som Poland, Czech, Japan, Korea, Singapore, Hongkong, ingen foreldre roper om de har mistet barn i tilfeller av så mye urettferdighet som Norge.

Dersom det er akutt situasjon, tas det hos politiet og sosialhjelp kontor slik at barn kan få hjelp og ingen foreldre roper om håndteringen av politiet og sosial hjelp org. var feil.

Så, norske sittende regjeringer og arbeidsministere i mange år skrøt seg selv at det ble godt utstyrt med full barnehage dekninger og mer barnevern ansatte som oppnådde 5000 ansatt i hele Norge.

Det er enkelt med illustrasjoner, politikere samler 5000 boller og fyller 4700 fisk i hver bolle. Blant dem 1260 fisk er ikke frivillig fisk som ble tatt av BV. Det er ca. rundt litt over 200 saker gjelder om sex, narkotika, alkohol, vold handling i de akutt vedtakene av 1260.

Dette betyr at sysselsetting har blitt installert først for å oppnå så mange barn som skulle plasseres i tvang alt sammen fordi det er nesten null eller et par prosent mulighet å få barn tilbake dersom begge foreldre signerte på barneverns fosterhjem omsorgs dokumenter.

Over 1000 sakers barn(søsken blir utsatt, så kanskje 2000 eller 3000 barn i 1000 saker) blir involvert i akutt vedtak uten slike alvorlige hendelser som media og politikere har advart hele tiden og når internasjonal media gir oppmerksomhet til Norge, som også ble brukt for propaganda å oppmuntre folk å melde til barnevernet alt mulige grunner(mikro grunner), barnevernets oppmuntring for angiveri samfunnet.

Forresten de økte barnehage arbeiderne for barnehagedekning og skole ansatte og ledere pluss helsesøstre er hoved kilde til å melde barn og ungdommer til barnevernet, og informasjonen er fra BUf leders utsagn.

Så mange omsorgsovertakelser i Norge er fordel av velferdsystem? Sies det ofte blant norske befolkning og politikere til internasjonal media.

Eller fordel av økt sysselsetting under arbeiderpartiet og høyre partiets regjering med Frp, SV, Høyre, Krfs barneministre, får de alt ære av 1000 saker av omtrent 2000 søsknene og 2000 foreldre og 4000 besteforeldre opplever tvangs atskillelse i akutt vedtak hvert år. (Det tallet kan være dobles dersom foreldre ble lurt å samtykke å levere barn til tvangs tiltak) Det er ikke mange tall for 1 omsorgs overtakelse for 1 sysselsetting eller flere sysselsettings mulighet i foster industri, for norske folk og norske politikere???

Kalde morske politikere og uvitne og kalde norske folk som aksepterer og tillater alt 1000 eller 8000 folk som roper om hjelp hvert år rundt 1000 tvangs tiltak av uskyldige grunner. Og det aksepteres at 50000 folk er utsatt hvert år å bli meldt til barnevernet uskyldige grunner, av skole og barnehage lærere som sjekker Kvello Malen med mikro undersøkelses anvisning.

I andre demokratiske land overnevnt, ville politikere høre en eneste urettferdighets tvangs sak og rette og få media oppmerksomhet men det skjer ikke i Norge. Kalde nordmenn i kaldt land!

NHO Service og Handel: Høringssvar Ny Barnevernslov * 2016 – 2019

Høringssvar Ny Barnevernslov

Barne- og familiedepartementet Vår dato: 14.08.2019

NHO Service og Handel takker for mulighetene til å kommentere forslag til ny barnevernslov.
NHO Service og Handel, Barn og Unge, har svært mange medlemmer som driver barnevernstiltak
på oppdrag fra det offentlige med særlig vekt på fosterhjem og institusjoner.
Vi har valgt å gi først noen generelle kommentarer og deretter satt fokus på 6 følgende kapitlene 5,
7, 13, 14, 19, 20

Generelt:
Det er mange gode og nødvendige endringer i barnevernsloven. Det er gjort gode
overordnete grep, som bidrar til at loven blir mer oversiktlig og lettere tilgjengelig. Den er
blitt mer tidsriktig og språket er gjort mer entydig

• NHO Service og Handel, Barn og Unge, stiller seg positive til å få en mer tilgjengelig lov
som er bedre tilpasset dagens samfunn, der barnets behov er i sentrum og bidra til økt
vekt på forebygging og tidlig innsats.

• NHO Service og Handel, Barn og Unge, merker at de siste årene har familiemønstrene
endret seg og det svært bra at Departementet foreslår flere endringer som skal legge bedre
til rette for at begge foreldre blir involvert i saken, ut fra hvilken tilknytning de har til
barnet og hvordan saken berører dem. Men med økt innvandring og flere med flerkulturell
bakgrunn reiser det også større krav til kompetanse i tjenestene knyttet til
kultursensitivitet og kulturkompetanse.

• NHO Service og Handel, Barn og Unge, erfarer ofte at vi kommer alt for seint inn i sakene
og er derfor svært positive til at Departementet foreslår videre å tydeliggjøre
barneverntjenestens plikt til tidlig innsats

• NHO Service og Handel, Barn og Unge, ser mange eksempler på barn som trenger hjelp
utover dagens gitte alders grense og er derfor positive til at Departementet foreslår, i
samsvar med

Granavoldenplattformen, å styrke retten til ettervern og utvide aldersgrensen for rett til
barnevernstiltak til 25 år

Barne- og familiedepartementet Vår dato: 14.08.2019

2
Kapittel 5 Formål virkeområde og grunnleggende bestemmelser:
NHO Service og Handel, Barn og unge, vil støtte at prinsippet om barnets beste skal være det
overordnede prinsipp i alle vurderinger og tiltak. Herunder ligger også styrking av barnets rett til
ivaretakelse og styrking av egen identitet og muligheter for en bedret nåsituasjon og framtid ved:

– Gode og varige relasjoner til familie og nære
– Kultur
– Kjønnsidentitet og orientering
– Livssyn
– Språk
– Støtte og utvikling av barnets styrker og evner
– Målrettet hjelp til bearbeiding og forståelse av traumer og reaksjoner
Vi ønsker å understreke viktigheten av at barnet må møtes som et unikt individ med sine særskilte
erfaringer, personlighet og utfordringer ved at barnet er en selvsagt del av eget liv i de vurderinger
som foretas og de tiltak som iverksettes.

Kapittel 7 Hjelpetiltak:
NHO Service og handel, Barn og Unge, vil understreke på det sterkeste at ettervernet må utvides
til 25 år. Samtidig ønsker vi å sette fokus på at tilbudene innenfor ettervern ikke må begrenses til
hjelp med bolig men kunne tilpasses den enkelte i henhold til behov. Svært mange barn med tiltak
i barnevernet har en forsinket barndom og har behov som ikke nødvendigvis er direkte
overførbare fra samme aldersgruppe som ikke har hatt tiltak. Igjen er det særlig viktig å ivareta
medbestemmelse men samtidig bidra med en foresatts omsorg og hjelp. For å sitere en av våre
nestorer på ettervern, Jan Storø, “ettervern handler mye om søndagsmiddager”. Vi vil gjerne også
sette prosessen i forkant av ettervern samt kontakten ved avslag på ettervern av ungdommen på
dagsorden. Det er særdeles viktig at prosessen i forkant igangsettes så tidlig som mulig. Praksis
med å ta opp dette når 18 årsdagen nærmer seg er ikke hensiktsmessig og vil sannsynligvis øke
sannsynligheten for at ungdommen sier nei betraktelig. Hvilken 18 åring ser ikke fram til
løsrivelse fra foresatte… Det bør også være gode rutiner med direkte kontakt ved flere anledninger
dersom ungdommen takker nei til ettervern. Mange vil nok oppleve etter en stund i “frihet” at de
savner et konstruktivt voksent nettverk etter en viss tid som kan være der ved behov. Vi erfarer at
en del ungdom som ikke har ettervern og som har hatt bosted utenfor det opprinnelige hjemmet
søker seg til nettopp de foresatte som ble vurdert som negative for deres beste.

Sviktende SV-angrep på barnevern

“Mennesker fremfor markeder i barnevernet” er overskriften SV har satt i et ideologisk begrunnet angrep på privat virksomhet og som er på høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag.

Vista-rapport-2016-19-Bruken-Av-Private-i-Barnevernet-Ansvar-Pa-Avveie.pdf

Vista Analyse har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kartlagt bruken av private aktører i det kommunale barnevernet og vurdert konsekvensene av dagens praksis…

NHO Service og Handel organiserer mange private tjenesteleverandører som inngår i det statlige barnevernet.

Til sammen 2680 årsverk ble utført i 2016 av de 23 medlemsbedriftene i barnevernet med
sine 320 underavdelinger

BACKUP LINK https://www.scribd.com/document/434131725/Horingsnotat-Barnevern-Dok-8-161s-Til-Weben-9552-BARNEHANDEL-CHILD-TRAFFICKING

Fafo Rapport 2019

Horingssvar Nou 2016 16 Ny Barnevernslov 2017 Nho Service Barn Og Unge

Nho Service Og Handel: Høringssvar Ny Barnevernslov

SOURCE https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2729062560447989/

SOURCE https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2729062560447989/

SOURCE https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2729062560447989/

SOURCE https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2729062560447989/

 

Lovbrudd i barnevernet: 225 barn ble sviktet

Over flere år har kommunen forsømt arbeidet med Land barneverntjeneste, slår fylkesmannen fast. Flere hundre barn er berørt.

Natalya Shutakova is an American in Norway who had all 3 of her American-born children taken in the middle of the night, without warning, by the Norwegian version of Child Protective Services
https://www.youtube.com/watch?v=CtAqttf6bNg

FAMPO https://fampo.blog.se

 

 

 

Hjelpetiltak kan være en styrke inn i familier som har utfordringer med å fungere godt. Graden av
behov kan variere og ingen familie er helt lik. Vi ser det som hensiktsmessig å styrke variasjonen
innenfor hjelpetiltak samt muligheten for individuelle tilpasninger. Det er av vesentlig betydning
at man lykkes i så stor grad som mulig med første tiltak da sannsynligheten for dette synker

3
proporsjonalt med antall tiltak som iverksettes. Vi ønsker i denne sammenheng å sette
spørsmålstegn ved “minste inngripens prinsipp”. I forebyggingens ånd og for barnets beste –
burde man ikke heller sette inn nok målrettede og tilpassede tiltak med engang? Det er nok av
erfaringer med mange tiltak over flere år før det tilspisser seg og ender med omsorgsovertakelse
eller en akuttsak. Barnevernets paradoks i dag er at man alltid kommer for sent med for lite –
heller tidlig nok med nok. Hvorfor vente?

Kapittel 13 Fosterhjem
NHO Service og Handel, Barn og Unge, vurderer det som en god kvalitetssikring at det stilles krav
til at alle fosterforeldre gjennomgår en generell opplæring. Bufdir bør formalisere hvilke temaer
som skal inngå i opplæringen men vi mener at også den enkelte organisasjon som har fosterhjem
på vegne av det offentlige selv kan tilby denne opplæringen. Videre mener vi at det bør presiseres
at fosterforeldrene har rett på veiledning og opplæring underveis slik at de får den støtte de har
behov for i sin omsorgsrolle. Vi viser blant annet til Rambølls rapport om Private Fosterhjem
(2018) som tydelig viser at dette er to faktorer som bidrar positivt inn i fosterforeldrenes kapasitet
til å ivareta omsorg over tid. For barnets beste er det vesentlig at omsorgen er varig og forutsigbar
slik at barnet kan tørre å knytte relasjoner som er så viktige for deres mulighet for et godt liv.

Kapittel 14 Barnevernsinstitusjoner m.m
NHO Service og Handel, Barn og Unge, har mange medlemmer som driver institusjoner på vegne
av det offentlige. Ungdommene som kommer til oss har ofte vært lenge i barnevernet og har ofte
alvorlige traumer som kommer til uttrykk i destruktiv atferd og psykisk uhelse. Vi vil benytte
anledningen til å sette fokus på forslagene om tydeligere måldifferensiering og gruppetenking for
den enkelte institusjon. Vi ser behovet for at ungdom med motstridene utfordringer som kan
forverres ved felles plassering, ikke er heldig. Samtidig ønsker vi å påpeke at måldifferensiering
ikke automatisk fyller sin hensikt.

Vi begrunner dette med at
– Kartlegging og utredning er tidvis mangelfull
– Historikken og beskrivelsen til den enkelte ungdom er ikke alltid fullsteding formidlet til
institusjonen som kan medføre at institusjonen tilrettelegger tiltaket utfra utilstrekkelig
informasjon og dermed ikke tilpasset ungdommens reelle behov
– Psykisk uhelse/utfordringer er ikke en del av måldifferensieringen i dag men er en
vesentlig del av ungdommenes uttrykk/symptomer og ligger til grunn for andre uttrykk.
– Med snever måldifferensiering så faller mange utenfor dette og medfører blant annet
enetiltak da enten ingen institusjoner er spesielt rettet mot ungdommens uttrykk eller at
ungdommen ikke klarer å fungere i gruppe. Det siste vil nok uansett være tilfelle for noen
ungdommer.

4
Samtidig vil vi understreke at det særdeles viktig at barnevern og helse bli pålagt et samarbeid slik
at vi ungår et stadig økende antall barn og unge som faller mellom disse to stolene inn i et vakuum
av instanser som vegrer seg.

Vi vurderer videre forslagene om ny overordnet bestemmelse med generelle krav til
barnevernsinstitusjoner og å flytte enkelte overordnede krav til kvalitet i institusjoner fra
kvalitetsforskriften til loven som hensiktsmessig. Dette gjelder også krav til godkjenning av
statlige institusjoner. Vi mener at dette vil øke barns rettssikkerhet og kvaliteten på
institusjonene. Vi håper også at dette kan medføre mer dialog og samarbeid på tvers uavhengig av
eierskap for å skape grobunn for et enda bedre institusjonstilbud for de ungdommer som har
behov for det.

Kapittel 19 Kommunens og barneverntjenestens ansvar og oppgaver:
NHO Service og Handel, Barn og Unge, vurderer det som positivt at kommunens og
barnevernstjenestens ansvar og oppgaver presiseres og rendyrkes slik at barnets beste styrkes.

Kapittel 20 Statlig barnevernsmyndighet
NHO Service og Handel, Barn og Unge, ser at det i lys av barnevernsreformen er vesentlig at
ansvarsforhold, bistandsplikt med mer tydeliggjøres og presiseres slik at samarbeidet mellom
kommune og stat fungerer best mulig. Det er særlig viktig å avklare prosesser der det er uenighet
mellom kommune og stat slik at dette ikke resulterer i for eksempel forsinket saksgang som ikke
er til barnets beste.

Det er også av betydning at man tar hensyn til at kommunene er forskjellige med hensyn til behov
og ressurser. Tilliten til barnevernet er blant annet helt avhengig av at barn og voksne opplever
tjenesten som lik og forutsigbar uavhengig av kommune og Bufetat region.
Avslutningsvis ønsker vi å understreke at det er essensielt at det kommunale barnevernet tildeles
de ressurser det faktisk er behov for slik at barnets rettssikkerhet og beste ivaretas utfra lovens
bestemmelser og FN’s barnekonvensjon.

Oslo, 14.08.19

5
Morten Nybakk (s.) Maria Reklev (s.)
Leder utvalget Barn og Unge Direktør Helse og Velferd

 

SOURCE REGJERING https://www.regjeringen.no/contentassets/96dcbd6d58df40959b67c99bf9627062/nho-service-og-handel.pdf

BACKUP SOURCE https://www.scribd.com/document/434078416/Horingssvar-Nou-2016-16-Ny-Barnevernslov-2017-Nho-Service-Barn-Og-Unge

 

Stopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!

 

Hvorfor PST-Norge forbjuder komunikasjonen mellan Stine og hennes Journalist i utlandet?

Hvorfor PST-Norge forbjuder komunikasjonen mellan Stine og hennes Journalist i utlandet?

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar NOU 2016:16 Ny barnevernslov
NHO Service Barn og unge takker for muligheten til å avgi høringssvar på NOU 2016:16

Ny barnevernslov.

NHO Service har en vesentlig andel av eierne av de private barnevernsinstitusjonene som
sine medlemmer samt at flere også har familiehjem. Vårt høringssvar er basert på deres
innspill.

NHO Service vil uttrykke en generelt positivt syn på forslaget til ny barnevernslov og det
arbeidet komiteen har utført med å modernisere og forenkle språket i loven.

Når det gjelder det materielle innholdet i lovforslaget har noen merknader og vi henviser her til
tema og lovforslagets inndeling nedenfor.

Regulering av grunnleggende rettigheter og prinsipper – kapittel 1 (§§ 2-4)
Norsk barneverns overordnede fanebestemmelse «prinsippet om barnets beste» er ønsket
styrket ytterligere av komiteen gjennom sitt forslag om en ny § 2 i loven.

Vi støtter forslaget og mener blant annet at det vil kunne medvirke til at enkelte vedtak som i dag
blir fattet av barnevernstjenesten med grunnlag i blant annet begrensede økonomiske
ressurser og avtalemessige forhold, i større grad vil kunne unngås etter ny lovgivning til
fordel for en overordnet faglig vurdering av hvilke tiltak, avgjørelser og handlinger som er
til beste for barnet. Her vil bruk av ordlyden i § 2 3’dje avsnitt «det avgjørende hensyn»
etter NHOs syn få vesentlig betydning i større grad enn de vi erfarer er dagens praksis.

Barnets beste prinsippet som fanebestemmelse, har videre sitt norske fundament i 4
faglige anerkjente prinsipper, herunder viktigheten av;

1. Tilknytnings – og relasjonskvalitet
2. Biologiske bånd
3. Mildeste inngreps prinsipp
4. Barnets medvirkning

og hvor alle 4 påvirkes av barnets alder og modenhet.

NHO Barn og unge er kjent med kritikken som har kommet fra professor Willy-Tore
Mørch med grunnlag i at komiteen ikke har fulgt oppfordringen fra Raundalen-utvalget
NOU 2012:5 om å inkorporere tilknytningsprinsippet i den nye barnevernsloven med
forrang over det biologiske prinsipp.

Vi er enig med Mørch og Raundalen utvalget i den
Barne- og likestillingsdepartementet
sendt elektronisk via webside BLD

Vår dato:
:
30.01.2017

2
forstand at prinsippet bør gjelde på lik linje med det biologiske prinsipp og således har sin
berettigelse som et av 4 underliggende faglige prinsipper, men uenig i at det bør ha
forrang foran de 3 øvrige prinsipper på generelt grunnlag. At prinsippet derimot spesielt
har sin største berettigelse og vekt de 2-3 først leveårene til barnet tror vi det faglig enighet
om på tvers av uenigheten mellom partene.

NHOs forslag er således at prinsippet inkorporeres på lik linje med de 3 øvrige i § 2 siste ledd som et av mange vurderingsforhold og da gjerne med særlig vektlegging for mindreårige barn.

Barn har rett til å medvirke og bli hørt før det treffes beslutninger som har innvirkning for
deres liv jmf barnekonvensjonen og lovutkastets § 3 jmf § 83, 2 ledd. Vi noterer at dette er
nye og viktige rettssikkerhetsbestemmelser foreslått av komiteen og som vi støtter fullt ut.
Denne retten er også av vesentlig betydning for at tiltak barnet allerede har, skal lykkes.

Det er også positivt at barnets partsrettigheter er styrket ved lovfesting helt ned til 12 års
alderen jmf § 78.

Vi ønsker å påpeke i denne sammenheng at barnets rett til medvirkning ikke fratar
barnevernstjenesten deres overordnede ansvar for barnets beste, og det selv ikke hvor
barnet har fått partsrettigheter.

Dette gjør seg særlig gjeldende der barn har overtatt voksenrollen i hjemmet og sliter med sin lojalitet og ansvarsfølelse ovenfor foreldre og eventuelt søsken.

Et eksempel på dette er barn av rusmisbrukere som ofte får ansvar for misbrukerens liv og helse.

Barnet vil ofte ved plassering være svært bekymret for sin mor/far og kan uttrykke et sterkt ønske om å bo hjemme slik at de kan passe på dem.

Det samme kan gjøre seg gjeldende ved vold i hjemmet. Mange barn har fått en omsorgs- og
beskyttelsesrolle som de opplever at de må ivareta. Videre vil barn som selv er
rusmisbrukere eller tilhører en sterk ungdomsgruppering, kunne vurdere en plassering
som svært negativ. Det er av vesentlig betydning at barneverntjenesten vurderinger i slike
tilfeller veier svært tungt, og tyngre enn barnets, til barnets beste.

At alle tjenester og tiltak etter barnevernsloven skal være «forsvarlige» jfm § 4 oppfatter vi
som en klargjøring av hva som allerede er gjeldende rett og ser ikke noe behov for noen
ytterligere kommentar her.

Barnevernsloven som rettighetslov – §§ 2.1 og 3.1 (kapittel 6 i NOUen)

NHO Service Barn og unge vil særlig påpeke at rettighetsfesting av barnevernsloven er
svært positiv for barns muligheter og rettsvern. Vi støtter dette forslaget som vi mener
klart innebærer et «løft» i forhold til en bevisstgjøring av alle involverte parter til å
behandle barn under loven som individer som har rett til faglig god omsorg og beskyttelse,
og ikke bare som noen som trenger hjelp og hvor barnevernet har en plikt til å hjelpe.

NHO Service Barn og unge legger til grunn at en rettighetsfesting vil gi barn som ikke
lever i forhold som tilfredsstiller kravene til omsorg og beskyttelse som oppstilles etter § 2,
rett på tiltak som faglig anses som det beste for barnet i den situasjon de befinner seg jmf §
3s formulering i 1’rste ledd. Manglende oppfyllelse av barnets rettigheter på dette punkt,
vil herav også automatisk medføre økt ansvar og trolig økt risiko for søksmål mot
barnevernet enn det som praktiseres i dag hvor rettighetene til barnet må anses mere
uklare.

3
Særlig om samarbeid mellom barnevern og psykisk helse (kapittel 8 i NOUen)

Nye studier, blant annet av NTNU, viser at hele 3 av 4 barn på institusjon og halvparten av
fosterbarn har minst en psykisk lidelse (ref. BLD 09.01.17).

Dette er en vesentlig andel av barnevernsbarn som er plassert og skaper store utfordringer for barnevernskontorene og personalet i institusjonene hvor barna stort sett befinner seg.

Det en betydelig gruppe barnevernsbarn med komplekse psykiske lidelser som er i
grenselandet barnevern og psykiatri. Denne gruppe har verken barnevernet eller psykisk
helse et tilrettelagt tilbud til. Diskusjonen om hvor barna hører hjemme, om den omsorg
barna får er bra nok i institusjon eller om barna vil hatt bedre av å ha et helsefaglig
psykiatrisk behandlingstiltak, diskuteres jevnlig.

Vi ser derfor svært positivt på at det nå blant annet opprettes helseansvarlig på institusjonene, styrking av ambulant team samt at utvalget legger opp til at det bør opprettes omsorgs- og behandlingsinstitusjoner som
spesialiserer seg på denne type barn herunder lovforslagets § 18-19 jmf §119,2 e.

Barnevernsbarn selv, barnevernet og deres samarbeidspartnere, har over forholdsvis lang
tid pekt på de store utfordringene som er vedrørende psykisk helse og den manglende
mulighet til døgnopphold ut over akutt i psykiatriske institusjoner som er nåsituasjonen.

Selv der beslutningstakere på helsetiltaket er enige om at det beste for barnet hadde vært
innleggelse under deres ansvar, konkluderes ofte med at barnevernet må håndtere barnet
da de ikke har tilstrekkelige ressurser /for få behandlingsplasser, ikke er etablert for
langtidsplassering og/eller fordi barnet motsetter seg slik behandling.

Ovennevnte danner også et bakteppe når vi kommenterer kapittel 8 og komiteens forslag
til tiltak.

Vi er positive til det som foreslås som skal styrke samarbeidet mellom barnevern og
psykisk helsevern. NHO Service Barn og unge mener likevel at lovforslaget ikke går
tilstrekkelig langt nok til å bedre sikkerheten og tilbudet til barn som trenger hjelp
innenfor psykisk helsevern.

Det er ikke nok at et samarbeid pålegges uten at psykisk helsevern samtidig pålegges
døgnbehandlingsplikt eller tilretteleggelse for skreddersydde løsninger i samarbeid med
barnevernet og institusjonen/familiehjem, når det er på rene at det klart det barnet
trenger. Slik forslaget står oppfatter vi det slik at psykisk helsevern kan fremdeles si nei til
barn som har behov for deres bistand når det går ut over rammen for en akuttinnleggelse.

Våre medlemmer erfarer ofte at dette er tilfelle i dag og at avslag begrunnes i manglende
ressurser og utenfor formålet med deres virksomhet, at de rett og slett ikke har kapasitet
eller fått tildelt tilstrekkelige ressurser til å løse behovet selv om de erkjenner at det ville
vært klart den beste ivaretakelsen for barnet. Følgene av situasjonen er i ytterste
konsekvens at barnevernet blir sittende med barn i institusjoner som institusjonen ikke
har kompetanse til å møte på en god nok faglig måte og varsler om dette.

Det kan nevnes som eksempel på dette en tung selvskader ungdom med i snitt 2-3 besøk på legevakt pr. døgn over flere måneder i strekk. Institusjonen arbeidet hardt for at psykisk helsevern
skulle gi ungdommen et egnet tilbud da de mente at psykisk helsevern hadde kompetanse
til å gi ungdommen en vesentlig mer adekvat behandling. Psykisk helsevern nektet å ta
imot ungdommen til langtidsbehandling/individuelt tilpasset opplegg med begrunnelse i
manglende ressurser og et faglig syn om at de ikke så noen mulighet til å kunne hjelpe
barnet bedre enn barnevernet. Dette er et eksempel av altfor mange som våre medlemmer

4
erfarer jevnlig. Vi må sørge for at denne gruppen barnevernsbarn ikke havner i
“ingenmannslandet” mellom barnevern og psykisk helse.

Kontakt og samvær – lovforslagets kapittel 6 (NOU kapittel 13)

NHO er enige i utvalgets styrking av det biologiske prinsipp gjennom utvidelsen av
barnets rett til å ha kontakt med ikke bare foreldre, men også søsken og andre nærstående
jmf lovutkastets § 37-38.

Vi mener at det er svært viktig for alle barn å ha god kontakt med sine søsken og øvrig
familie (besteforeldre, tanter, onkel m.fl). Det bør tilrettelegges for en naturlig og hyppig
kontakt og samvær slik at barnet også har et godt nettverk når tiltaket i barnevernet
avsluttes.

Dette er en særlig sårbar periode og et slikt nettverk vil kunne virke forbyggende
og inngi trygghet. Barnets medbestemmelse og mening må tillegges særlig vekt hva gjelder
hvem barnet ønsker kontakt med og ikke. Medbestemmelsen fratar likevel ikke
barnevernet deres ansvar i en overordnet og framtidsrettet vurdering. Det et barn utrykker
som ønske for samvær er ikke nødvendigvis i samsvar med barnets beste i alle tilfeller.

Et eksempel på dette er barn som er utsatt for overgrep av familie/slekt og som opplever seg
truet til fortsatt samvær. Overgrep er ikke nødvendigvis alltid avdekket.

Det kan være hensiktsmessig i samråd med barnet å avholde familieråd for å kartlegge
ressurspersoner som barnet har tilknytning til og som vil kunne være der for barnet på
sikt og på en god måte.

Oppfølging av barn og foreldre etter tiltak. Planer –lovutkastets kapittel 7
(NOU kapittel 14)

NHO Service mener at det er positivt at barneverntjenesten ansvar for å følge opp barn og
foreldre etter tiltak tydeliggjøres. Det er blant annet av Organisasjonen for
barnevernforeldre påpekt ønsket om en støtteperson. Dette bifaller vi men vil poengtere at
en forutsetning for at en slik støtteperson skal inneha en konstruktiv rolle i samarbeidet er
at vedkommende er kompetent og egnet. Videre bør foreldrene medvirke i valget blant et
allerede nedsatt utvalg slik forslaget går ut på.

Særlig om ettervern:
Vi mener at det er synd at lovforslaget ikke bruker muligheten til å forsterke ettervernet.

Det er hevet over all tvil at ettervern kan være av vesentlig betydning for å øke
sannsynligheten for et godt voksenliv for barnevernsbarn (jmf forskning NOVA).

Det har vært en viss økning av ettervern fram til 19- 20 år etter endring av loven i 2009.
Barnevernsbarn selv rapporterer om at ettervernet ikke fungerer etter hensikten i henhold
til innhold og ressurser, og at muligheten for å “angre” på eget avslag på ettervern er
vanskelig. Vi observerer at barnevernsbarn ved fylte 18-19 år, selv etter
omsorgsovertakelse, returnerer til sine foreldre som ble vurdert som ikke egnede
omsorgspersoner da ungdommen ikke har noen andre voksne å henvende seg til eller være
hos. Dette resulterer ofte i en tilsvarende situasjon de en gang ble løftet ut av og som er av
særlig negativ karakter. Dette kan ikke vurderes som barnets beste og vil kunne stoppe en

5
ellers positiv utvikling. En vil kunne argumentere med at barneverntjenesten vil få et
større ansvar for å følge opp opprinnelige foreldre og at dette vil kunne motvirke en
negativ relasjon. Vi vil da påpeke at noen foreldre ikke har et tilstrekkelig
endringspotensiale til at en slik relasjon kan ansees som positiv for ungdommen.

NHO Service anmoder departementet om å bruke denne muligheten til å forsterke
ettervernet og barnevernstjenesten til å følge opp sitt “foreldreansvar” til barnevernsbarn
også etter fylte 18 år, uavhengig av tiltak.

NHO Service foreslår at omtalte trygghetsperson i lovforslaget også kan videreføres under
ettervernet.

Bosted utenfor hjemmet – lovutkastet kapittel 4 (NOU kapittel 15)
Vi vurderer det som svært positivt at barneverntjenesten skal ha begrenset adgang til å
flytte barnet ved bosted utenfor hjemmet jmf lovutkastets §25. Vi mener videre at det bør
legges til at bostedet skal være geografisk nært barnets nærmiljø om ikke dette ikke er til
fare for barnet. Dette innebærer at valget av bosted i noen tilfeller må gjøres ut fra ledig
kapasitet enn eierskap. Slik det forholder seg i dag må staten fylle opp sine
institusjonsplasser selv om dette medfører at barnet må flytte langt unna eget nærmiljø
(herunder skole). En slik flytting praktiseres også der barnet først er plassert på en ikkestatlig institusjon og det blir ledig plass på en statlig institusjon selv om denne ikke er i barnets nærmiljø.

Vi mener at dette ikke er til barnets beste men er motivert av helt andre hensyn.

NHO Service mener at utvalget i sitt forslag gjør gode vurderinger hva omhandler
regulering av tvang både i fosterhjem og på institusjoner.
00000

NHO Service vil igjen påpeke at forslaget om ny barnevernslov favner svært mange gode
endringer og vi ser det som svært positiv at barnet og barnets beste tydeligere er i
sentrum.

Vennlig hilsen
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Service
Maria Reklev (s.)
Fagsjef Barn og unge

 

BACKUP SOURCE: https://www.scribd.com/document/434096832/Nho-Service-Og-Handel-H%C3%B8ringssvar-Ny-Barnevernslov

 

 

NHO Service og Handel organiserer mange private tjenesteleverandører som inngår i det statlige
barnevernet. Til sammen 2680 årsverk ble utført i 2016 av de 23 medlemsbedriftene i barnevernet med
sine 320 underavdelinger.
Representantforslaget (dok 8: 161S) om å fase ut den privatdrevne delen av barnevernet i Norge, som
ikke driftes av ideelle organisasjoner, er et dramatisk og kunnskapsløst angrep på barnevernet som
setter system og ideologi foran hensynet til barnets beste. Det er i seg selv oppsiktsvekkende at et så
ytterliggående forslag med dramatiske virkninger for ansatte og brukere, fremmes av representanter fra
et sosialdemokratisk parti som gjennom tiår har stått for en pragmatisk og forutsigbar politikk hvor
målet har vært å utvikle gode velferdsløsninger, også i samarbeid med private tjenesteleverandører, der
dette har vært naturlig for å sikre tilstrekkelig kapasitet og mangfold av gode løsninger.
Det er viktig å understreke at vi har ett barnevern og at det offentlige har ansvaret for barnevernet.
Norsk barnevern er et samarbeid mellom det offentlige og privat sektor. Privat sektor består av ideelle
og kommersielle profesjonelle tjenesteleverandører. Private leverer tjenester på vegne av det offentlige,
og det offentlige stiller strenge krav gjennom forskrifter om godkjenning, anbudskriterier og tilsyn.
Samarbeidet mellom det offentlige og privat sektor (ideelle og kommersielle) gir et viktig mangfold som
bidrar til å utvikle tjenestene til barnas beste. Det offentlige, de ideelle og de kommersielle har
spisskompetanse på ulike områder. Dette samarbeidet har gjennom snart tre tiår ført til at hvert av
områdene er like viktige og gir til sammen ett barnevern.
I 2016 stod private (kommersielle) institusjoner for barn og unge for 35 pst av oppholdsdøgnene i
barnevernet, inkluderer man omsorgssentrene for mindreårige er andelen 49 pst. På området
fosterhjem var andelen 26 pst. En avvikling av de privates betydelige bidrag vil følgelig få store
konsekvenser for det samlede barnevernstilbudet fordi det oppløser organiseringer av institusjoner som
står for halvparten av alle institusjoner. Denne organiseringen har gitt grunnlag for å utvikle en
erfaringsbakgrunn som bidrar med innovasjon, risikovillighet og fleksibilitet der veien mellom
miljøterapeuter og ledere er kort og effektiv.
Forslaget innebærer en oppløsning av arbeidsfellesskap som kjennetegnes av høy andel faglærte, lite
bruk av deltidsstillinger (under 10 pst i snitt) og høy andel kvinnelige ledere (6 av 10 ledere av private
selskaper i barnevernet er kvinner). Statlig myndighet godkjenner samtlige institusjoner med hjemmel
i forskrift og fosterhjem godkjennes av både stat og kommune. Private kommersielle tilbydere av
Til Stortinget: Familie – og kulturkomiteen
Fra NHO Service og Handel
Kopi
Dato 16. april 2018
Sak Høringsnotat vedr. Representantforslag 161 S
Tema 2
barnevern er forpliktet til å delta i de samme samarbeidsrelasjonene rundt et hvilket som helst barn på
samme måte som offentlige eller ideelle organisasjoner og institusjoner. De samme kravene gjelder for
alle i barnevernet uavhengig av eierforhold og organisasjonsform. Gjennom Bufdir/Bufetat utføres
samtlige vedtak i barnevernet inkludert plasseringer med hensyn til sted og tjenestetilbudets innhold.
Siden 1990-tallet har private kommersielle bidratt med godt dokumentert kvalitet og utvikling,
handlekraft og risikovillighet inn mot barnevernfeltet.
Det hører også med å påpeke at private i snitt har lavere driftsutgifter per oppholdsdag i
barnevernsinstitusjoner – 33 prosent lavere utgifter enn ved offentlig egenregi (Kilde: SSB 2017:
https://www.ssb.no/barneverni). En av årsakene til lavere kostnader er de privates
arbeidstidsordninger basert på medleverforskriften, noe som er helt i tråd med barnets behov og som
gir betydelig færre personer å forholde seg til for barnet. Dette gir økt kvalitet gjennom mer stabilitet,
kontinuitet og forutsigbarhet.
Forhold knyttet til økonomi og de ansattes vilkår blir dessverre ofte tåkelagt og fremstilt tilpasset
ideologi og ikke realiteter. Det er slik i barnevernet at leverandører må ha en forskriftsbestemt
driftsmargin på 3 pst for å bli vurdert som en solid aktør ved inngåelse av anbud. Det er for å redusere
risiko for at leverandører går konkurs og brukerne mister tilbudet sitt. Marginer rundt 8 pst blir ansett
som en indikasjon på sunn økonomi. Gjennomsnitt driftsmargin for bedrifter innen barnevern, psykisk
helse og avhengighet har variert fra 5-8 prosent i perioden 2006-2016. I 2016 var
gjennomsnittsmarginen rett i underkant av 6 prosent (Menon 2018).
Barnevern er et område preget av konsolidering blant de private. Det er i dag fire større aktører som
dominerer (Aberia, Aleris Ungplan, Team Olivia og Humana) og ingen av dem tok ut utbytte i 2016.
I forslaget fra representantene fremheves det som en kvalitet ved ideelle leverandører at de har et
betydelig innslag av frivillige bidragsytere. Barnevernfeltet er ikke egnet for frivillighet, de ideelle tufter
heller ikke sin virksomhet på frivillige, men på faglig kompetente ansatte. Slik må det være i
barnevernet for å sikre kvaliteten i tjenestene.
Barnevernsbarns komplekse og sammensatte behov kan ikke føres som hverken et premiss eller
argument for å fase ut private kommersielle aktører. Tvert imot gir mangfoldet av aktører det mulig å
finne tilbud spesielt tilpasset det enkelte barn. Noen av de private selskapene har også betydelig
virksomhet i våre naboland som gir verdifulle erfaringer som beriker tjenestetilbudet i Norge.
NHO Service og Handel
Dag Ekelberg Maria Reklev
Direktør for næringspolitikk Fagsjef barn og unge

NHO SOURCE https://www.nhosh.no/contentassets/0e68a90792774fb5867c1e46a4d62018/horingsnotat-barnevern-dok-8-161s-til-weben9552.pdf

BACKUP SOURCE https://www.scribd.com/document/434131725/Horingsnotat-Barnevern-Dok-8-161s-Til-Weben-9552-BARNEHANDEL-CHILD-TRAFFICKING

 

Vi FOLKET, krever datteren tilbakeført til Hanne Merete Klovig. * datteren er akkurat nå med en rådmann som har kidnappet Hanne sitt barn!

Min datter bor hos Karina Sloth Grindland som nå er rådmann i Hovda ! Hun har kidnappet min datter ! Lyver og hevder det er hennes bror sin datter ! Men kaller seg biologisk mor til min datter??? Hvor syke er dem?   Vi skal hente datteren til Hanne Merete Klovig. * datteren er akkurat…

Hvor er de tusental barn som er i statlig isolasjon? Hvor er Folket? Hvor er framtiden?

Hvor er de tusental barn som er i statlig isolasjon? Hvor er Folket? Hvor er framtiden? Hur lenge dem tror dem kan utfor Folkomord mot Folket? Har disse kriminele stat ansatte aldrig hort om folkedomstol? Og Folkets Makt.
VISIT https://fampo.blog.se/1239-2/

 

ANTI-CHRIST KINGDOM

Child Protection Services and Scandinavian Star insurance scam in Norway

https://www.riksavisen.no/child-protection-services-and-scandinavian-star-insurance-scam-in-norway/

 

Etter Grunnloven er det faktisk folket som har makta i Norge.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/etter-grunnloven-er-det-faktisk-folket-som-har-makta-i-norge/10156748370311717/

 

Siste frist for å melda deg til politiet er 30-06-2019

https://fampo.blog.se/siste-frist-for-a-melda-deg-til-politiet-er-30-06-2019/

 

FAMPO https://fampo.blog.se

 

Hvor er tusental andre barn i statlig isolasjon? Hvor er Folket? Hvor er framtiden? Hur lenge dem tror dem kan utfor Folkomord mot Folket? Har disse kriminele stat ansatte aldrig hort om folkedomstol? Og Folkets Makt.

Where are thousands of other children in state isolation? Where are the People? Where is the future? How long do they think they can execute Genocide against the People? Have these criminal state employees never heard of referendum? And the Power of the People.

 

FYLKESNEMNDER AVGÖRS PÅ FÖRHAND

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/fylkesnemnder-avg%C3%B6rs-p%C3%A5-f%C3%B6rhand/10156720038156717/

 

FYLKESNEMNDA ER EN SATANIC AGENDA

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/fylkesnemnda-er-en-satanic-agenda/10156722539796717/

 

Man skal ikke la seg lede til å lese den type “lovtekst”, man skal ikke la seg lede til å tro at noen andre kan besteme over dig

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/man-skal-ikke-la-seg-lede-til-%C3%A5-lese-den-type-lovtekst-man-skal-ikke-la-seg-lede/10156704307766717/

 

MENNESKEHANDEL & BARNEHANDEL (NORGE / NORWAY).

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/menneskehandel-barnehandel-norge-norway/10156684409781717/

 

Handel av barn og barneindustri blir produsert av bufetat i regi av barnevernet.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/handel-av-barn-og-barneindustri-blir-produsert-av-bufetat-i-regi-av-barnevernet/10156721208891717/

 

I dag ble jeg oppringt av mor til gutten på luftmadrassen.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/i-dag-ble-jeg-oppringt-av-mor-til-gutten-p%C3%A5-luftmadrassen/10156721274456717/

 

Til Barnevernet (Chris 15 år)

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/til-barnevernet-chris-15-%C3%A5r/10156721043696717/

 

Jeg må prøve å få deg hjem Krigen er ikke over ennå * TRUDE LOBBEN.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/jeg-m%C3%A5-pr%C3%B8ve-%C3%A5-f%C3%A5-deg-hjem-krigen-er-ikke-over-enn%C3%A5-trude-lobben/10156717845661717/

 

Vad vi och många andra i Norge utsätts för. Med statens välsignelse.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/vad-vi-och-m%C3%A5nga-andra-i-norge-uts%C3%A4tts-f%C3%B6r-med-statens-v%C3%A4lsignelse/10156598444601717/

 

AGENDA KAUPANG * BARNEHANDEL * DEEP STATE

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/agenda-kaupang-barnehandel-deep-state/10156717017546717/

 

Kan en fortelle hvem klarer en BARNEVERNTANT hjemme, som til slut skriver logn + bedrag i sine raporter som bruks sen i retten..

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/kan-en-fortelle-hvem-klarer-en-barneverntant-hjemme-som-til-slut-skriver-logn-be/10156716253606717/

Vår älskade lilla Ängel DION! (HVOR ER HAN ?). Hvor er Halise, Elion, Enea? Hvor er tusental andre barn i statlig isolasjon? Hvor er Folket? Hvor er framtiden? Hur lenge dem tror dem kan utfor Folkomord mot Folket? Har disse kriminele stat ansatte aldrig hort om folkedomstol? Og Folkets Makt.

Where are Halise, Elion, Enea, Dion? Where are thousands of other children in state isolation? Where are the People? Where is the future? How long do they think they can execute Genocide against the People? Have these criminal state employees never heard of referendum? And the Power of the People.

DION https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/vår-älskade-lilla-ängel-dion-hvor-er-han-/10156681381361717/

Vennesla barneverns tjeneste! (BARN & MENNESKEHANDEL).

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/vennesla-barneverns-tjeneste/10156675544431717/

Wiggywiggy * Halise & Enea med Mamma & Pappa.

https://www.facebook.com/alitcia/videos/10152086325721717/

Til barnevernleder Mary Ann Taraldsen – Vennesla kommune – Ødelegger vi samværet for Alitcia og Armend? Hvem er vi?

https://www.facebook.com/notes/hva-mener-ikke-asbj%C3%B8rnen/til-barnevernleder-mary-ann-taraldsen-vennesla-kommune-%C3%B8delegger-vi-samv%C3%A6ret-for/488700031879013/

WE ALL KNOW THAT COURT’S OF NORWAY HAS VERY SERIOUS CORRUPTION CRISIS! INDEED.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/we-all-know-that-courts-of-norway-has-very-serious-corruption-crisis-indeed/10156719294381717/

BV gjør som dei vil eg anbefaler all får tak i ei bok som kan fa barnevernet a kollapse.

https://www.facebook.com/notes/alitcia-forsberg/bv-gj%C3%B8r-som-dei-vil-eg-anbefaler-all-f%C3%A5r-tak-i-ei-bok-som-kan-fa-barnevernet-a-k/10156717398131717/

NHO Service og Handel: Høringssvar Ny Barnevernslov * 2016 – 2019

Høringssvar Ny Barnevernslov Barne- og familiedepartementet Vår dato: 14.08.2019 NHO Service og Handel takker for mulighetene til å kommentere forslag til ny barnevernslov. NHO Service og Handel, Barn og Unge, har svært mange medlemmer som driver barnevernstiltak på oppdrag fra det offentlige med særlig vekt på fosterhjem og institusjoner. Vi har valgt å gi først noen generelle kommentarer og deretter…

Stopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!

Stopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!  Underskriftskampanje  Signeringer 565  Statistikk  Ekstra synlig Stopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!  (Stop forced adoption of Stine Gulbrandsens daugher) Translation in English below. Randaberg barneverntjeneste i Finnøy kommune har nå etter flere år hvor de har misligholdt lov om tilbakeføring av Stine Gulbrandsen’s døttre, jmf bvl 4-21, besluttet å gå for tvangsadopsjon…

Dette er akkurat hva kommunenorge har oppdaget når det gjelder barnevern og refusjonsordninger…

Per Einar Guthus 27 juni Dette er akkurat hva kommunenorge har oppdaget når det gjelder barnevern og refusjonsordninger… Kommunen må selv betale hjelp og tiltak for familien til barnet, men om de tar barnet vekk fra familie og venner, og plasserer barnet i en ANNEN kommune, da drysser det masse penger inn i kommunekassen, og […]

30.06.2019 er siste frist for kriminelle til å melda seg sjølv til politiet! (BLOG DOCUMENT).

https://fampo.blog.se/siste-frist-for-a-melda-deg-til-politiet-er-30-06-2019/

Skjema Til Bruk Ved Borgerarrestasjoner

Description:Skjema til bruk ved “BORGERARESTASJONAR” Til bruk for “BORGERVERNET” – GUL – ORANGE Refleksvest Beskjed til POLITIET. Det vises til Straffeprosessloven §176 Lov om straff (straffeloven). §

https://www.scribd.com/document/433147056/Skjema-Til-Bruk-Ved-Borgerarrestasjoner

Reality check av NORGE IDAG

0


Kategorier
Okategoriserade

Globalist Ernas feilslutninger – tåkeprat modernitetens Babels tårn

0

Globalist Ernas feilslutninger – tåkeprat modernitetens Babels tårn

Hva er deres mening om dette? Fant en sak her: Husdyrproduksjon i et bredere perspektiv!

Hvordan er Norge blit et omvendt Land?

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple + *MARTIAL LAW / ENSLAVEMENT / NEW ORWELLIAN ORDER.

UN: The HLPF shall follow up on the implementation of sustainable development and strengthen the international governance.

Olav Finden

Kan du huske at Erna Solberg informerte velgerne om at hun som statsminister for Norge vil jobbe for FN og sette andre lands interesser foran norske hvis FN ønsker det? Fortalte hun folket tydelig og klart at hun setter Agenda 2030 foran norsk suverenitet, slik hun setter EUs direktiver foran Norges grunnlov? Informerte hun om at Tysklands behov for stabil energi vil trumfe hennes ansvar for å beskytte norsk natur og folks privatøkonomi? Når ble dette tydeliggjort?

CORONA BEDRAGET = AGENDA 2021-2030 / NWO / N.O.O

Did a BBC Pandemic Simulation Model the Coronavirus Outbreak? with Special Guest David Hawkins

Reality check av NORGE!

Boikott er eneste veien til a fa dette systemet i kollaps / Boycott is the only way to collapse this system!

IMPORTANT UPDATE / FEMA / NEW ORWELLIAN ORDER Presidential seal Returns and the Spiritual battle rages on

Dr Fauci and The order of the Jesuits! WAKE UP CALL ~

Bent Høie er kritisk til rasjoneringen av smittevernutstyr. Kriseminister Bent kastet post-it lappen med ”Husk smittvern!” Skrevet oktober 2013. Ikke sett siden.

Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk / Statsministerens to store grunnlovsbrudd.

BlackRock – Its influence and acquisition worldwide and especially in the United States – The world is a big company – When a crisis whims for others, or when you create your own crises, everything can happen, even in the Corona crisis.

Hun avviser enhver kritikk og debatt med å indikere at alt som er fra FN, EU og Tyskland, også er det beste for Norge. Men er dét sant? Hun liker også å påpeke at vi «ikke har noe valg», og at vi «må» og er «forpliktet» etter internasjonale avtaler. Det er altfor lettvint. Norge er nemlig en selvstendig stat og «må» ingenting – og naturligvis er ikke Norges statsminister forpliktet til å følge avtaler som skader Norge eller norske interesser. Hun er forpliktet til å bryte og avslutte slike avtaler.

17 glittermål for en ny og bedre regnbueverden

For oss som har blitt lurt av sleipe selgere før, høres målene i Angenda 2030 for gode ut til å være sanne. De har ordlyd som rett fra et gruppearbeid av småjenter på en vestkantskole, for her mangler det neimen ikke på godhet, korrekthet, raushet, enkle løsninger eller fluffy enhjørninger. Men det er veldig mye annet viktig som mangler. La oss se på hva det står, punkt for punkt, mens du hele tiden har spørsmålene «hvordan, når, hvem, hvorfor, på hvem sin bekostning, og hvem skal betale?» i bakhodet.

Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land.

Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Mål 13: Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem.

Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Som du ser, er målene en «Miss World» verdig. Det finnes knapt et menneske på jord som kan si seg uenig i disse punktene, selv punkt 13, hvor millioner av år med naturlige klimaendringer på magisk vis skal stoppes.

Problemet er alt som står i veien for å gjøre dette glansbildet virkelig: islam, sosialisme, diktatur, korrupsjon, egoisme, våpen, opprør, fornuft, logikk, matematikk … og demokrati. For det er ikke sikkert at islamske land mener at det å sikre jenters stilling innebærer det samme som i vestlige land. Og er det helt sikkert at folk i rike land har så lyst til å gi bort enda mer enn de allerede har mistet i globalismens navn for å «redusere ulikheten»? Hvem sier dét? Hvordan skal det skje?…

Posted by Angel Forca on Sunday, 17 May 2020

12 Monkeys is a movie about being trapped. In present-day 2035, the remaining survivors of Earth’s population are forced to live underground, unable to breathe freely on the surface of the planet without falling ill and dying. James Cole himself is trapped, physically and mentally and we see these parallels both in the past and present where he’s either physically locked up in a prison or committed to a mental institution. Mentally, James is also a prisoner to his own mind, never sure what is real and what is just in his head. Throughout the film, for example, Cole is troubled by a recurring dream involving a foot chase and a shooting that he witnessed as a child at an airport; a sequence that persists through the story. He’s never sure what to believe but his gut feeling tells him this isn’t a vision but rather a distant memory. And as evidenced in the film’s climax, it isn’t a dream after all, but rather a nightmare that sees James Cole also trapped in a never-ending time loop.
https://goombastomp.com/terry-gilliams-12-monkeys-is-more-relevant-than-ever/

Project Underground (child-trafficking) NORWAY / Oslo / SWEDEN / Gothenburg / Goteborg / Occult / OTO

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple + *MARTIAL LAW / ENSLAVEMENT / NEW ORWELLIAN ORDER.

Hemmelig rapport lekket: Sikkerheten i Norge er for dårlig

FORSVARET AS: Generell beskrivelse av styrings- og organisasjonsformer

ROCKEFELLER FOUNDATION: The potential global impact of the coronavirus outbreak

ROCKEFELLER AND MASS MURDER

Hva hjelper det at Lobben vinner i EMD når hun likevel ikke får hjem sin sønn! Og at to saker til har vunnet? Skal vi se på de?

Angel Maria Michaelsen: Ingeborg Andreassen. What have you done? CHILD-TRAFFICKING NORWAY 2020

NAV skandalen blekner mot de som tar spedbarn fra fødeavdelingen!

Norwegians Do not Trust on Media, Companies and Politicians

Voteringsoversikt for sak: Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng

Reality check av NORGE!

4. FEB. 2020 / Siv og Sylvi om Trygves Frp-oppgjør: – Helt villmann

VIRUS! WHAT’s THAT?

N.B.W / NEW BRAVE WORLD / N.O.O / NEW ORWELLIAN ORDER IN THE PLAIN SIGHT / Monica Crowley Together We Will Get Through This *!

TEST, DO YOU / WE NEED ONE?

Report: Trump Tried to Deny Coronavirus Vaccine to Foreign Countries

Donald Trump’s ‘deep state’

COUNTY OF VENTURA: Contact Tracer – Trilingual Required !!!

Globalist Ernas feilslutninger – tåkeprat modernitetens Babels tårn

CORONA PSYOP / PLACEBO (PANIC: IT’S ALL ON YOUR MIND): They made the Corona in 2013…And now they stirring up a Big scenario, so people first will follow, in fear and panic for then just reject the whole thing…

GLOBAL AGENDA

ID 2020 / GATES OF HELL!

Kort fortalt hevdet Bechamp at virus og bakterier lever i blodet vårt og dersom pH-verdien til blodet blir lav (lavere en pH-verdi 7 vil deres livs verdi bli oppfylt vil de transformeres og begynne og skape sykdommer.

BIOENGINEERED and 5Ged CORONAVIRUS PANDEMIC: What Everyone Needs to Know

Klimasannhet Mini-Istid.

Robert Scott: So starts my pursuit to point out that Greta Thunberg !

Ole-John Saga: Regjeringen vil altså hjelpe de som er rikest til å holde seg på beina, men det er ikke regjeringens penger som brukes til dette, det er våre penger, dine og mine

FAKTA: Fylkesnes’ kritikksaker / Kritisk om terrorsikring / Tilliten er svekket / – Det folkevalgte organet svekkes / Den nye virkeligheten

Raymond Skorstad: Jeg vil gå så langt som å si at alle skoler burde stenges umiddelbart.

Dear Mr. Jens Stoltenberg! Is 5G a NATO project? We have very disturbing evidence that it is.

ANON: Consultation on Releasing Millimetre Wave Spectrum to Support 5G

ILLUMINATI / ROCKEFELLER: Tom Hanks’ son says he and Rita Wilson are ‘not tripping’ after testing positive for coronavirus

QANON / WE THE PEOPLE

5G WEAPON SYSTEM / ΕX DΗS ΕMPLΟΥEE REVEALS ALL IN THIS ΙNTERVΙEW ON THIS CΟMΙNG TECHNOLOGY

5G – Weaponizing the Airwaves / 5G and The AI Control Grid

Europe targets 5G rollout in every major city by 2020

OTTO LUND: Jeg forstår at bandeklosteret er ivrige på å rulle ut 5G, astronomisk fortjeneste, dette modemet spiser en opp, dets corona angriper også hjernen, åpenbar aksjon fra ISP Get for å få det montert hos alle kunder

May-Britt Standahl: Han ringte nå å fortalte at skolen han går på har kommandert alle elevene ned for å ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.

VARNING: Ingen har varit mer aktiv och mer produktiv för utveckling av olika vacciner än Bill Gates och Melinda Gates.

Bill Gates is the world’s largest vaccine producer and the single largest donor to #WHO and the #CDC Foundation. Those agencies are now marketing arms for his vaccine empire.

Alarmerende tall fra politiet: Dropper titusenvis av oppdrag – mangler kapasitet

0


Kategorier
Okategoriserade

Hva er deres mening om dette? Fant en sak her: Husdyrproduksjon i et bredere perspektiv!

0

Hva er deres mening om dette?
Fant en sak her:

Men husdyrproduksjon betyr så mye annet

Å diskutere husdyrproduksjon i et bredere perspektiv enn klima er viktig. Drøvtyggerproduksjon betyr melk og kjøtt, det påvirker biologisk mangfold, henger sammen med helse, andre miljøeffekter m.m. Vi har ikke diskutert disse perspektivene her, men det er viktig å understreke at ingen mener at husdyrproduksjon skal avvikles i Norge. Det er viktig å skille mellom en beskyldende finger mot drøvtyggere, og potensialet for metanreduksjoner som er viktige for Norge for å oppnå klimamålene. Hvordan dette potensialet skal brukes er et politisk spørsmål. Det tar tid å fase inn klimatiltak, og det er derfor viktig at også tiltak som handler om metan er på den politiske agendaen.

0


Kategorier
Okategoriserade

Tysk grunnlovs domstol viste fingeren til EU: Oppsiktsvekkende dom fra den tyske forfatningsdomstolen.

0

I KK i dag: Tysk grunnlovs domstol viste fingeren til EU:
Oppsiktsvekkende dom fra den tyske forfatningsdomstolen.

Hva hjelper det at Lobben vinner i EMD når hun likevel ikke får hjem sin sønn! Og at to saker til har vunnet? Skal vi se på de?

Anmelder Storting og Regjering.

GRUNNLOVEN: Et Kongedømme er et enevelde, og et enevelde er et DIKTATUR.

Bombe under arken
FOKUSBjørgulv Braanen
– En atombombe, sier en tysk forfatningsekspert om dommen fra den tyske forfatningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, 5. mai, som underkjenner en tidligere dom fra EU-domstolen.

– Den tyske versjonen av brexit, skriver magasinet Eurointelligence i London.

– Et revolusjonært øyeblikk i Europas historie, hevder Ambrose Evans-Pritchard i Daily Telegraph.

Konkret handler saken om at forfatningsdomstolen i Karlsruhe, som skal påse at den tyske grunnloven, Grundgesetz, respekteres og vernes, mener at Den europeiske sentralbankens (ESB) obligasjonskjøp på 2700 milliarder euro er et brudd på EUs prinsipper om proporsjonalitet og subsidiaritet.

Dommerne i Karlsruhe mener EU-kommisjonen og domstolen bare har fullmakter på områder som er fastsatt i EUs traktater, som er vedtatt av medlemslandene. I Brussel er derimot oppfatningen at EUs lover alltid er overordnet de nasjonale, og at de skal gjelde direkte i nasjonalstatene. Disse føderale prinsippene er ikke nedfelt i noen traktat godkjent av medlemslandene. Lovforståelsen er i stedet et resultat av dynamisk lovfortolkning, med kontroversielle dommer som Van Gend en Loos i 1962 og Costa v Enel i 1964. Gjennom slike dommer har domstolen endret unionens konstitusjonelle virkemåte.

«Financial Times krever at EU åpner sak mot Tyskland»

Ingen medlemsland har utfordret prinsippet om at EU-retten er overordnet nasjonal lovgivning der dette er avtalt i traktatene, men den tyske forfatningsdomstolen aksepterer ikke at EU-domstolen skal ha det endelige ordet i grunnleggende konstitusjonelle spørsmål. De tyske juristene insisterer på at EU ikke er en føderal stat. Nasjonalstatene er unionens demokratiske grunnlag og derfor «traktatenes herrer». Karlsruhe-dommerne forbeholder seg retten til å erklære EU-forordninger for ugyldige hvis de strider mot den tyske grunnloven. Domstolen godkjente til slutt Lisboatraktaten i 2007, nettopp fordi prinsippet om juridisk overhøyhet og føderalstat var utelatt. Et sentralt anliggende for domstolen i denne saken er at Bundestag skal ha myndighet over det tyske statsbudsjettet.

I nesten 30 år har Bundesverfassungsgericht forberedt seg på denne striden om grensa mellom nasjonal og føderal rett, og dommerne er fullstendig klar over at dommen er historisk.

– For første gang i historien har forfatningsdomstolen kommet til at handlinger og beslutninger fra EU-organer går utover deres legale kompetanse og derfor ikke har gyldighet i Tyskland, sier domstolens president Andreas Vosskuhle.

Grunnen til at dommen er så eksplosiv, er at den står i direkte motsetning til en dom fra EU-domstolen i 2018 i samme sak. Denne dommen karakteriserer Karlsruhe-domstolen som «vilkårlig», «uholdbar» og «ultra vires», som betyr at EU-domstolen har gått utenfor sine legale fullmakter. Den tyske forfatningsdomstolen kan heller ikke sparkes rundt, slik EU har gjort med Polen og Ungarn.

Alle parter nøler med å ta neste skritt, men EU-kommisjonens sjef, Ursula von Leyen, har sagt at hun vurderer å åpne sak mot Tyskland for traktatbrudd. Financial Times går inn for det samme fordi underkjenningen av sentralbankens autoritet har så «monumental betydning». Men hva skjer hvis en ny dom fra EU-domstolen ender med samme konklusjon som i 2018, og dette heller ikke blir akseptert av Karlsruhe-domstolen? Da vil Tyskland måtte velge mellom Brussels føderalisme og landets egen forfatningsdomstol, som har stor autoritet og respekt.

– Hvis Tyskland blir tvunget til å velge mellom disse to inkompatible versjonene av Europa, vil Brussel kanskje ikke like svaret det får, skriver Ambrose Evans-Pritchard i Daily Telegraph.

bjorgulv.braanen@klassekampen.no
Del artikkelen

Comments
 • Trond Sivertsen

  👍🏻
 • Heiko Santelmann Kan #snøball prøve noe lignende?
 • Trond Jørgensen Ett folkeopprør har startet her i Norge og. Heiko folket begynner å våkne opp og ser hvor lurt vi alle er blitt. Snøballen ruller fortere og fortere folket begynner å slippe frykten og reiser oss. I bunn og grunn er det tre ting som skiller oss. Egoet. Religion og frykt. Inni er vi alle like og vi er en sjel. The oneness off all human beings

  Heiko SantelmannHeiko Santelmann replied

    4 Replies

 • Trond Jørgensen Heiko snart blir gesara og nesara erklært world wide. Da trer grunnloven. Common laws. Inn og handelsloven som rår nå blir fjernet. Rettsvesen og justis vesen skal opplæres til å bruke landloven igjen. Anbefales Vivi ann Sandnes på fb. Legg deg til. Vi har noen ærlige dommere i Norge og men for øyeblikket er frimureriet allmektig og enver som opponerer blir hekse pekt og hengt ut i lyvemedia.
 • Trond Jørgensen Norges regjering og øverste makt er sankt margreta kyrkan i Sverige øverste makthode i frimureriet jakobinnere zion Israel. Kzarmafian
 • Heiko Santelmann Jeg har jobbet med Cal Washington en stund og startet inpowermovement Norway, og bruker common laws mot elitenes marionetter.
 • Trond Jørgensen Bra å se du er med på arbeidet mot frihet for folket. Din kollega arild Bodin jobber på med sine inspill og skriver bøker. Har spurt han om hjelp til å forberede til ett folkemøte der vi inviterer Ingar Grøndahl og reainer irgang ned til Spangereid og Kråkevika er en perfekt plass til det møte.
 • Trond Jørgensen Mange opprør mot røkla og overmakt har startet nettopp her i Spangereid gjenom vårt 13000 årige historie i Norge.
0
Kategorier
Okategoriserade

President Johnson, the thirty-sixth president of the United States, was the driving force behind a conspiracy to murder President John F. Kennedy on November 22, 1963.

0

SUNDAY BOOK RECOMMENDATIONS 📚

Lyndon Baines Johnson was a man of great ambition and enormous greed, both of which, in 1963, would threaten to destroy him. In the end, President Johnson would use power from his personal connections in Texas and from the underworld and from the government to escape an untimely end in politics and to seize even greater power. President Johnson, the thirty-sixth president of the United States, was the driving force behind a conspiracy to murder President John F. Kennedy on November 22, 1963.

In The Man Who Killed Kennedy, you will find out how and why he did it.

Political consultant, strategist, and Libertarian Roger Stone has gathered documents and used his firsthand knowledge to construct the ultimate tome to prove that LBJ was not only involved in JFK’s assassination, but was in fact the mastermind.

With 2013 being the fiftieth anniversary of JFK’s assassination, this is the perfect time for The Man Who Killed Kennedy to be available to readers. The research and information in this book is unprecedented, and as Roger Stone lived through it, he’s the perfect person to bring it to everyone’s attention.

Review
A consummate political insider, Roger Stone views the JFK assassination through the prism of a murder investigator’s first question, cui bono (who benefits)? Stone’s shocking answer is that the primary suspect has been hiding in plain sight for 50 years: LBJ. A riveting account.
—Former U.S. Attorney David Marston

I think this is probably the most definitive book . . . the most speculation free and certainly the most rubbish free work I have ever read on the subject. You would be doing yourself an enormous favor to get it, read it, digest in, and maybe read it again.
—John B. Wells, Coast to Coast

Any serious student of politics or history should read Roger Stone’s stunning new book The Man Who Killed Kennedy.
—Judge Andrew P. Napolitano

Roger Stone nails LBJ for JFK murder!
—James O’ Keefe III, journalist, filmmaker

GREAT book, you have it covered very well.
—Phil Nelson, author of LBJ: The Mastermind of the JFK Assassination

Roger Stone is likely the only person who both had access to higher levels of government and is willing to stake his reputation on this particular theory.
— PolicyMic

Stone’s indictment of Lyndon Johnson deserves to be taken more seriously than anyone else’s.
JFKfacts.org

Has evidence Lyndon B. Johnson arranged John F. Kennedy’s assassination
— Daily Mail UK

Startling revelations
— Sunday Times of London

America’s biggest cover-up exposed after 50 years!
— The Globe

Bombshell new evidence!
— National Enquirer

After 50 years, Stone exposes the truth�LBJ did it.
— Florida Courant

Backs up the bombshell claim of President Lyndon B. Johnson’s former mistress, that LBJ was the power-crazed mastermind behind the assassination of the man he replaced in the White House, John F. Kennedy!
— National Examiner

LBJ was far more evil, ruthless and unbalanced than we were told.
— South Florida Post

Explosive!
Radaronline.com

Groundbreaking.
— East Orlando Post

Stone’s book will change American history forever!
—Robert Morrow, historian

0
Kategorier
Okategoriserade

Lösenordsskyddat: CORONA / RED ALERT / 17 MAY 2020

0

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Skriv lösenordet för att visa det:

0
Kategorier
Okategoriserade

Bill Gates is the world’s largest vaccine producer and the single largest donor to #WHO and the #CDC Foundation. Those agencies are now marketing arms for his vaccine empire.

0

BlackRock – Its influence and acquisition worldwide and especially in the United States – The world is a big company – When a crisis whims for others, or when you create your own crises, everything can happen, even in the Corona crisis.

President Trump delivers remarks on vaccine development 5/15/2020

President Donald J. Trump delivers remarks on vaccine development from the Rose Garden at the White House.

Posted by Fox News on Friday, 15 May 2020

TRUMP ADMINISTRATION / US will be restoring WHO *UNITED NATIONS funding
https://www.youtube.com/watch?v=AYQzAYkjN0M

President Trump to Mobilize Military to Give Covid-19 Vaccine – This Is The Worst Idea Ever

5G WEAPON SYSTEM / ΕX DΗS ΕMPLΟΥEE REVEALS ALL IN THIS ΙNTERVΙEW ON THIS CΟMΙNG TECHNOLOGY

NYPD Terrorizes Citizens for Violating "Social Distancing" Rules

NYPD officers TERRORIZE citizens for violating “social distancing.” They call this "social distancing enforcement."This must end NOW.

Posted by Young Americans for Liberty on Monday, 4 May 2020

5G – Weaponizing the Airwaves / 5G and The AI Control Grid

EPSTEIN / TRUMP / FEMA / MILITARY / BUILDING BIG BROTHER

 

BREAKING: MASS GENOCIDE TARGETING THE WEAK AND THE POOR – COVID 19 – SPONSORED BY GATES AND BLOOMBERG / ROCKEFELLER ETC
https://www.youtube.com/watch?v=wd5Io_TOCiY

BREAKING: 5G RADIATION SICKENS THOUSANDS OF WORKERS AS RESIDENTS ARE WARNED TO STAY AWAY

BREAKING: 5G RADIATION SICKENS THOUSANDS OF WORKERS AS RESIDENTS ARE WARNED TO STAY AWAY

Posted by STFN Reloaded on Thursday, 17 October 2019

BREAKING: RADIATION SICKNESS NUKES 250K CELL TOWER WORKERS ACCORDING TO INSURANCE STUDY

BREAKING: RADIATION SICKNESS NUKES 250K CELL TOWER WORKERS ACCORDING TO INSURANCE STUDY

Posted by STFN Reloaded on Wednesday, 16 October 2019

Trump Appoints Gates-Tied Pharma Exec As Vaccine Czar & Florida’s Mandatory COVID Vaccination Order
https://www.youtube.com/watch?v=1N-AgtRj1Dc

COUNTY OF VENTURA: Contact Tracer – Trilingual Required !!!

Papers Please…Take Your Test…Get Your Tracer Shot..Get on the Bus
https://www.youtube.com/watch?v=_6F9CnVUEpI

EVERYTHING EXPLAINED:
RFB and DAYZ OF NOAH, The Plan !?
https://www.youtube.com/watch?v=EVkcHHRbbXI

UNDERSTAND THE COLLECTIVE BETRAYAL / PSYOP
https://www.facebook.com/100006499264217/videos/2898976280328986/

Posted by Maha Adnan Takıeddin on Saturday, 16 May 2020

CHEMTRAILS TODAY / THIS IS NOT BEING ADDRESSED…WHY? 5/15/20
https://www.youtube.com/watch?v=qPHHD9CCJKY

CHINESE VILLAGERS / TRACK DOWN 2 KIDNAPPERS / ONLY TO DISCOVER A WAREHOUSE AND VAN FULL OF BODIES OF CHILDREN !
https://www.facebook.com/RUBES1966/videos/10222957421913491

Posted by Marion Nel Brider on Saturday, 16 May 2020

NYC BEACHES TO REMAIN CLOSED: New York City Mayor Bill de Blasio holds a briefing on the city’s response to the outbreak. As Memorial Day weekend approaches, de Blasio says that the city’s beaches will remain closed for the foreseeable future. Henry Garrido, the executive director of the municipal union District Council 37 which represents parks workers, says that coming up with a plan to safely reopen the beaches will be a ‘daunting task,’ as up to 1 million New Yorkers could flock to a beach on a warm day. The mayor has said that opening beaches is ‘not in the cards’ not only because crowded beaches can easily violate social
https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/691676458259967

 

Did a BBC Pandemic Simulation Model the Coronavirus Outbreak? with Special Guest David Hawkins

Jason Goodman: The Intelligence Assessment with Kevin Shipp – U.S. Mainstream Media in China’s Thrall?

NYC BEACHES TO REMAIN CLOSED

NYC BEACHES TO REMAIN CLOSED: New York City Mayor Bill de Blasio holds a briefing on the city’s response to the outbreak. As Memorial Day weekend approaches, de Blasio says that the city’s beaches will remain closed for the foreseeable future. Henry Garrido, the executive director of the municipal union District Council 37 which represents parks workers, says that coming up with a plan to safely reopen the beaches will be a ‘daunting task,’ as up to 1 million New Yorkers could flock to a beach on a warm day. The mayor has said that opening beaches is ‘not in the cards’ not only because crowded beaches can easily violate social distancing guidelines, but also worries of the virus spreading on crowded trains and ferries to get to the beach.

Posted by NowThis Politics on Sunday, 17 May 2020

Ghost Town NYC – Is This the Driest, Thickest, Roughest Red Pill NY Times Readers Will Ever Swallow?

New York Governor Andrew Cuomo provides an update on the state's response to the coronavirus pandemic.

Posted by Fox News on Sunday, 17 May 2020

Donald Trump’s ‘deep state’

Ghost Town NYC – Is This the Driest, Thickest, Roughest Red Pill NY Times Readers Will Ever Swallow?

 

VIRUS! WHAT’s THAT?

TEST, DO YOU / WE NEED ONE?

Katt Von E Following years of research and pressure from the flu vaccine company, in September 2019 an executive order to change the flu vaccine from egg based to cell based was signed. …… The New cell based flu vaccine – is being cultivated in the animal cells (CDC website refers to a mammal, flu vaccine patents includes dog as one of the mammalians). We all know that mammals carry coronas…. so far nothing new…. The new cell based flu vaccines contain residual DNA of the host – (exact numbers in the links)

Last year, about 50% of the American population got vaccinated with the flu vaccine, 30 milion of them were vaccinated with the new cell based flu vaccine.

There is a correlation (up to 40% higher chance of getting corona) between the number of people vaccinated with the new cell based flu vaccine (containing residual DNA of possibly coroa carrying host) and number of people who got corona virus…

In some countries, like Slovakia – only 4.4% of population were vaccinated with the flu vaccine, but none was vaccinated with the cell based flu vaccine. Slovakia had one of lowest numbers of corona cases and is the leading country that “beat the virus”
Also, about up to 80% of just Northern Italy (includes Milano) was vaccinated with the flu vaccine, which explains high numbers of corona…

So, the the second wave of corona virus is coming in the fall – Because It’s the flu season and many people will get vaccinated… possibly leading to new cases of corona. They knew about this!! Please read the executive order as well as the links that explain the production of the new cell based flu vaccine. People can be positive but asymptomatic after the new cell based flu shot.

https://www.whitehouse.gov/…/executive-order…/

https://patents.google.com/patent/WO2009152181A1/en https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/…/increased…/ 

https://www.pri.org/…/novartis-flu-vaccines-banned-some…

IMPORTANT UPDATE / FEMA / NEW ORWELLIAN ORDER Presidential seal Returns and the Spiritual battle rages on

How We Are Controlled and Why Most People Can’t See It

Fear Is the Mind Killer

WHO declares corona-virus crisis a pandemic: Live updates

May-Britt Standahl: Han ringte nå å fortalte at skolen han går på har kommandert alle elevene ned for å ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.

ILLUMINATI / ROCKEFELLER: Tom Hanks’ son says he and Rita Wilson are ‘not tripping’ after testing positive for coronavirus

Raymond Skorstad: Jeg vil gå så langt som å si at alle skoler burde stenges umiddelbart.

Snowden, Corbett and others reflecting on the TRUMP / (FEMA-TRAP) Status Quo / Situation!

Hack your DNA with CRISPR – VPRO documentary – 2018
https://www.youtube.com/watch?v=EH4DmsNiZ3U

CRISPR in Context: The New World of Human Genetic Engineering
https://www.youtube.com/watch?v=RNRZchHaKgw

Genome Editing with CRISPR-Cas9
https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8

CRISPR: Gene editing and beyond
https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o

What is CRISPR?
https://www.youtube.com/watch?v=MnYppmstxIs

What is the PAM? – A CRISPR Whiteboard Lesson
https://www.youtube.com/watch?v=iSEEw4Vs_B4

How CRISPR lets us edit our DNA | Jennifer Doudna
https://www.youtube.com/watch?v=MnYppmstxIs

Jennifer Doudna (UC Berkeley / HHMI): Genome Engineering
https://www.youtube.com/watch?v=SuAxDVBt7kQ

 

BillGates is the world’s largest vaccine producer and the single largest donor to #WHO and the #CDC Foundation. Those agencies are now marketing arms for his vaccine empire. In January 2019, #Gates had WHO declare “vaccine hesitancy” the top “global health threat” (with Ebola, cancer, war, and drug-resistant pathogens), signaling a worldwide #Pharma Gold Rush to mandate vaccines to all people.
Gates maxed-out in donations to Intelligence Committee Chair Adam Schiff’s PAC.
In February 2019, Schiff wrote to Facebook, Google, Amazon, and Pinterest, demanding they censor “vaccine misinformation,” a term meaning all skepticism toward government and industry pronouncements about vaccine safety or efficacy––whether true or not. “Vaccines are both effective and safe,” Schiff wrote. “There is no evidence to suggest that vaccines cause life-threatening or disabling disease.” This was misinformation. A year earlier, Schiff pushed a bill to hike the Vaccine Court admin budget to $11,200,000 to reduce vaccine injury backlogs. The court had already paid out $4 billion for vaccine deaths and disabilities.
Facebook and Pinterest said that they will rely on Gates’s WHO and CDC to say which on-line statements are “misinformation or hoaxes.” Facebook and Google hired “FactChecker” (Politifact) to censor vaccine misinformation.
The Gates Foundation is “FactChecker’s” largest funder.
In his article, “Fact Checker, a Propaganda Device,” investigative journalist #jeremyhammond JeremyHammond concludes, “Facebook is guilty of misinforming its users about vaccine safety…They have no problem with lies about vaccine safety and effectiveness, as long as it’s intended to persuade parents to vaccinate their children.” On May 4, 2017, FactChecker declared false Del Bigtree’s statement, “Vaccines include aluminum and mercury, which are neurotoxins, and vaccines cause encephalopathy.” FactChecker explained, “Current data show vaccines are safe and do not cause toxicity or encephalopathy.” Manufacturer’s inserts reveal that many vaccines contain aluminum and mercury, and cause encephalopathy.
Finally massive gifts to #NPR & #PBS buy Gates biased vax coverage from public media.
0
Kategorier
Okategoriserade

COUNTY OF VENTURA: Contact Tracer – Trilingual Required !!!

1
Salary
$26,023.40 – $35,803.19 Annually
Location
throughout Ventura County, CA
Job Type
Extra Help
Department
Health Care Agency
Job Number
0560HCA-20AA (AF)
Closing
Continuous
Description
Under general direction, the Contact Tracer plays an important role in public health responses to infectious disease. By tracing the contacts of COVID-19 confirmed individuals, testing them for infection, treating the COVID-19 confirmed and tracing their contacts in turn, public health aims to reduce infections in the population.  For the COVID-19 response.

Ideal Candidates will possess:

 • A clear understanding of patient confidentiality, including the ability to conduct interviews without violating confidentiality
 • Excellent and sensitive interpersonal, cultural sensitivity and interviewing skills such that they can build and maintain trust with patients and contacts
 • The ability to grasp medical terms and principles of exposure, infection, and infectious periods
 • Be able to independently manage workload that includes reaching out to contacts over the phone, maintaining spreadsheets, and data entry
 • Ability to maintain a distraction-free work area

PAYROLL TITLE:  Technical Specialist I – PH

EDUCATIONAL INCENTIVE:  Some positions may be eligible for educational incentive.  This incentive may be 2.5%, 3.5%, or 5% for incumbents in eligible positions based on completion of an Associate’s, Bachelor’s, or Master’s degree that is not required for the classification.

BILINGUAL INCENTIVE:   Some positions may be eligible for bilingual incentive depending on the applicable memorandum of agreement and the needs of the department.  In order to qualify for this incentive, incumbents in eligible positions must take and pass the applicable bilingual fluency exam.

DEPARTMENT/AGENCY:  Health Care Agency – Public Health
Technical Specialist I – PH is represented by the Service Employees International Union (SEIU) and is eligible for overtime compensation.

The eligible list established from this recruitment may be used to fill current and future Regular (including Temporary and Fixed-term), Intermittent, and Extra Help vacancies for these positions only.  There are five (5) anticipated Extra Help vacancies.

Temporary Contact Tracers will be expected to participate in in-person training while the remainder of job functions will be performed from the individual’s home. Temporary Contact Tracers are needed 40/hours a week potentially up to 6-9 months; individuals are needed that can work weekdays, as well as possible weekends and evening hours.

TENTATIVE SCHEDULE
OPENING DATE:  May 11, 2020
CLOSING DATE:  Continuous and may close at any time; therefore, the schedule for the remainder of the process will depend upon when we receive a sufficient number of qualified applications to meet business needs.

Examples Of Duties
Duties may include, but are not limited to the following:
 • Identifies potential close contacts of a confirmed case;
 • Notifies contacts and promote self-monitoring through 14 days past the last known exposure to the confirmed case;
 • Ensures that contacts who develop symptoms promptly isolate themselves and notify public health staff;
 • Refers contacts to their healthcare provider for medical advice, testing and care as appropriate;
 • Assists in collecting, recording and analyzing information necessary for a special study;
 • May plan and carry out projects under close supervision;
 • Sorts and tabulates information;
 • May evaluate data, draw conclusions and prepare recommendations;
 • Conducts interviews with clients or the public in order to assist with the provision of program services;
 • Disseminates information to clients and the general public according to program objectives and procedures;
 • Assembles and keeps accurate records and reviews information for accuracy, completeness and consistency;
 • Writes correspondence and prepares narrative and tabular reports for supervisory review;
 • Makes a variety of arithmetic calculations;
 • May operate business or office machines; and
 • Performs other related duties as required.
Typical Qualifications

These are entrance requirements to the exam process and assure neither continuance in the process nor placement on an eligible list.

EDUCATION, TRAINING, and EXPERIENCE
Two (2) to three (3) years of administrative experience which would provide the knowledge, skills and abilities to perform this position.

NECESSARY SPECIAL REQUIREMENTS
Must be trilingual (English/Spanish/Mixteco)

DESIRED
Experience working with clients/patients

Knowledge, Skills, and Abilities:

Some knowledge of: principles and theories of professional/technical disciplines may be required depending on the assignment; techniques required for gathering, evaluating, transmitting, or conveying information; interviewing techniques; and, record keeping practices and techniques.
Ability to: collect and evaluate information; reason logically and develop reasonable recommendations; read and understand forms, documents, letters and technical language; communicate effectively with other employees, clients, the general public or other agency personnel; follow complex written and oral instructions; add decimals; compute and interpret percentages, means, medians, and other elementary statistical measures required of some assignments; operate a calculator, typewriter, a 10-key adding machine or other office equipment may be required of some assignments; utilize community resources; and, establish and maintain cooperative working relationships with co-workers, clients and the public.
Supplemental Information:

Possession of or ability to obtain a valid California driver license may be required for some assignments.

Recruitment Process

FINAL FILING DATE:  This is a continuous recruitment and may close at any time; therefore, apply as soon as possible if you are interested in it.  Your application must be received by County of Ventura Human Resources in Ventura, California, no later than 5:00 p.m. on the closing date.To apply on-line, please refer to our web site at www.ventura.org/jobs.  If you prefer to fill out a paper application form, please call (805) 654-5129 for application materials and submit them to County of Ventura Human Resources, 800 South Victoria Avenue, L-1970, Ventura, CA 93009.

Note to Applicants:  It is essential that you complete all sections of your application and supplemental questionnaire thoroughly and accurately to demonstrate your qualifications.  A resume and/or other related documents may be attached to supplement the information in your application and supplemental questionnaire; however, it/they may not be submitted in lieu of the application.

NOTE: If presently permanently employed in another “merit” or “civil service” public agency/entity in the same or substantively similar position as is advertised, and if appointed to that position by successful performance in a “merit” or “civil service” style examination, then appointment by “Lateral Transfer” may be possible.  If interested, please click here (Download PDF reader) for additional information.

SUPPLEMENTAL QUESTIONNAIRE – qualifying:  All applicants are required to complete and submit the questionnaire for this exam AT THE TIME OF FILING.  The supplemental questionnaire may be used throughout the exam process to assist in determining each applicant’s qualifications and acceptability for the position.  Failure to complete and submit the questionnaire may result in the application being removed from consideration.

TRAINING & EXPERIENCE EVALUATION: A Training and Experience Evaluation (T&E) is a structured evaluation of the job application materials submitted by a candidate, including the written responses to the supplemental questionnaire. The T&E is NOT a determination of whether the candidate meets the stated requirements; rather, the T&E is one method for determining who are the better qualified among those who have shown that they meet the stated requirements. In a T&E, applications are either scored or rank ordered according to criteria that most closely meet the business needs of the department. Candidates are typically scored/ranked in relation to one another; consequently, when the pool of candidates is exceptionally strong, many qualified candidates may receive a score or rank which is moderate or even low resulting in them not being advanced in the process.

Applicants successfully completing the exam process may be placed on an eligible list for a period of one (1) year.

BACKGROUND INVESTIGATION:  A thorough pre-employment, post offer background investigation which may include inquiry into past employment, education, criminal background information and driving record may be required for this position.

For further information about this recruitment, please contact Anna Ford via email at anna.ford@ventura.org or by telephone at (805) 677-5153.

Agency
Ventura County
Address
800 S. Victoria Avenue
LOC. #1970
Ventura, California, 93009
Phone
(805) 654-5129
Website
http://hr.ventura.org
SOURCE https://www.governmentjobs.com/careers/ventura/jobs/2776361/contact-tracer-trilingual-required

TRUMP AND VACCINE
https://www.facebook.com/FoxNews/videos/590463338259130/

TRUMP / VACCINE / MILITARY / MANDATORY / FEMA
https://www.youtube.com/watch?v=Bc1P6DHKr4o
https://www.facebook.com/FoxNews/videos/590463338259130/

Trump Appoints Gates-Tied Pharma Exec As Vaccine Czar & Florida’s Mandatory COVID Vaccination Order
https://www.youtube.com/watch?v=1N-AgtRj1Dc

https://www.infowars.com/president-trump-to-mobilize…

Cure or Con? (COVID-19) More Gubernatorial Misconduct with Special Guest John Cullen!
https://www.youtube.com/watch?v=-NITQYi83sY

TCR Live #106: 5G, Contact Tracing & Forced Vaccinations – The Big Picture
https://www.youtube.com/watch?v=a6qnZUbBWqk

CONSPIRACY
https://www.youtube.com/watch?v=NcSUF8erpfU

STFN

BREAKING: MASS GENOCIDE TARGETING THE WEAK AND THE POOR – COVID 19 – *5G SPONSORED BY GATES / BLOOMBERG / ROCKEFELLER ETC.
https://www.youtube.com/watch?v=wd5Io_TOCiY

TRUMP ADMINISTRATION / US will be restoring WHO *UNITED NATIONS funding
https://www.youtube.com/watch?v=AYQzAYkjN0M

TRUMP’S DEEP STATE
https://corp.blog.se/deep

WHO PANDEMIC *AGENDA
https://corp.blog.se/who

ITALY UPDATE OF CORONA
https://corp.blog.se/update

FEAR IS MIND KILLER
https://corp.blog.se/fear

BATTLE IS ON
https://corp.blog.se/battle

16. MAY 2020 / President Donald Trump Finally Succeeds In Corrupting DOJ, U.S. Intelligence | Rachel Maddow
David Rohde, executive editor of The New Yorker web site, explains why Donald Trump has succeeded in destroying post-Watergate norms intended to prevent the politicization of U.S. law enforcement and intelligence agencies. Aired on 5/15/2020.
https://www.youtube.com/watch?v=_cAhtTAYJCs

Will Trump’s DOJ Fight Social Media Censorship??? It Looks Likely… ‬

https://www.facebook.com/An0malyMusic/videos/237881567636236/

http://StayInTouchWithMe.com

MILITARY
https://www.facebook.com/eshtein/videos/10218427533094597/

YOUNG TURKS
https://www.facebook.com/TheYoungTurks/videos/388107785238650/
warn
https://www.facebook.com/thehodgetwins/videos/650532275780988/

VACCINE DANGERS
https://www.youtube.com/watch?v=dc31wzqDYLA

ROCKEFELLER
https://youtu.be/X6J_7PvWoMw

CHECK THIS https://www.youtube.com/watch?v=EVkcHHRbbXI

ALARM SITUATION https://www.youtube.com/watch?v=_6F9CnVUEpI

EBOLA PSYOP https://www.youtube.com/watch?v=wuOxG-rnj30

BREAKING: MASS GENOCIDE TARGETING THE WEAK AND THE POOR – COVID 19 – SPONSORED BY GATES N BLOOMBERG
https://www.youtube.com/watch?v=wd5Io_TOCiY

VIRUS PSYOP https://www.youtube.com/watch?v=4epvO9FU0sg

https://www.bloomberg.com/…/white-house-orders-staff-to…

Ventura Health Dictator Touts Medical Internment Camps(+Chicago Dictator)
https://www.youtube.com/watch?v=0LG3ZUHci8A

https://www.foxbusiness.com/…/april-jobs-report…

Why The U.S. Unemployment System Is Failing
https://www.youtube.com/watch?v=VuavFEzN6oA

BASIC INCOME https://corp.blog.se/income

https://www.huffpost.com/…/tribes-covid-19-federal…

PSYOP CORONA
https://corp.blog.se/psyop

ROCKEFELLER CORONA
https://fampo.blog.se/rockefeller

ROCKEFELLER GENOCIDE
https://corp.blog.se/rockefeller

VAKSINE
https://fampo.blog.se/vaksine

VACCINE
https://corp.blog.se/gates

GATES OF HELL ID 2020
https://corp.blog.se/hell

CARTER GATES / FEMA TRUMP
https://corp.blog.se/carter

BATTLE IS ON
https://corp.blog.se/battle

VIRUS
https://corp.blog.se/virus

TEST
https://corp.blog.se/test

EBOLA
https://corp.blog.se/ebola

FAUCI FIRED AN EXPERT
https://corp.blog.se/fired

FAUCI JESUIT
https://corp.blog.se/fauci2

GATES EPSTEIN
https://corp.blog.se/gates2

EPSTEIN BIG BROTHER
https://corp.blog.se/true

SURVEILLANCE SYS.
https://corp.blog.se/face

1
Kategorier
Okategoriserade

The Goat trapped in a Box keeping him in a material do what thou wilt mentality.

0
Welcome to the UNNWO HAPPYTILISM Agenda !
https://unnwo.org/?fbclid=IwAR1ctQc4CRRnQZrfcrouRLVKJycXT1y5ofqLfomVDmpgj-Ku5YjlnwJqXUM https://wallstreetonparade.com/2020/05/congress-sets-up-taxpayers-to-…
youtube.com

den er viktig.
Angel

WED 3:18 PM

Angel
HyperNormalisation (2016 + subs) by Adam Curtis – A different experience of reality FULL DOCUMENTARY
Added subtitles (french, braziianl, hebrew, english, croatian, spanish, turkish and russian) The cult documentary maker explores the falsity of modern life i…
youtube.com

Angel

Donald Trump: ‘When somebody is president of the United States, the authority is total’
https://www.youtube.com/watch?v=r3QXrQDTDYo

UNITED STATES IS OVER! TRUMP HANDS IT OVER TO F.E.M.A. !!
https://www.youtube.com/watch?v=HahhDIeq1Ck

DEBORAH TAVARES EXPLAINS HOW EVENT 201 WAS THE LAST ACT, BUT THIS WAS LAYED OUT DECADES IN ADVANCE.
https://www.youtube.com/watch?v=tXxWos8SNIU&t=8s

Donald Trump: ‘When somebody is president of the United States, the authority is total’
US president Donald Trump has claimed he has ‘total authority’ to supersede decisions made by state governors to ease social restrictions during the coronavi…
youtube.com
Hadrian Libell

Its good that you like to share, but i dont have the time as i’ve said. It slows down, my computer and i already have news overload
Angel

Angel

I understand.

same here wth overload.

I will take care not to send stuff that you have surly already seen.
Hadrian Libell

Angel

Sorry. Thanx for feedback.
Hadrian Libell

No problem 🙂

THU 3:28 AM

Angel

THE NEW AB-NORMAL.
Kita und Schulen in Frankreich 🥺.. Was machen wir nur mit unseren Kindern 😢.
Dana Heinrich

THU 3:55 PM

Angel
Angel Forca is with Leif Helge Bakke and 47 others.
# **Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk** # **Siden oktober 2018 har Aftenposten avslørt hvordan Stortinget bruker offentlige penger som de bevilger til seg selv. Her kan du få oversikt over det viktigste vi har avdekket så langt. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WLz1qK/faa-oversikt-dette-er-avsloeringene-om-stortingets-pengebruk? Hvis regjeringen får det som den vil, skal vi ikke lenger få vite hvem statsministeren eller ordførere møter. Selv om regjeringen trolig nyter sommersola like mye som resten av oss, går det mot mørkere tider i norsk offentlighet. Ikke fordi makta nødvendigvis har noe å skjule, men fordi den er blitt mer lyssky. Forrige uke sendte nemlig regjeringen ut et høringsnotat om foreslåtte endringer i offentlighetsloven. Hvis Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen får det som de vil, skal det ikke lenger være mulig for folk eller pressen å be om innsyn i statsministeren eller ordførerens møtekalender. Slik er regjeringens plan for holde Erna Solbergs møter hemmelig Det betyr at vi ikke lenger vil ha krav på å vite hvem maktpersoner møter, eller hva møtene handler om. Med regjeringens forslag vil det også være publiseringsplattformen, ikke sakens innhold, som avgjør hvorvidt den kan omfattes av offentlighetsloven. Det betyr at man i teorien kan skjule all mulig informasjon i kalenderoppføringer, selv om dokumentenes innhold i utgangspunktet er omfattet av loven. Vi kan fortsatt be om innsyn, men innsynsretten erstattes med politisk godvilje. I flere måneder har Dagbladet forsøkt å få innsyn i statsministerens kalender, noe Sivilombudsmannen senest i år fastslo at både vi og den øvrige offentligheten har krav på. Men som vi omtalte i forrige ukes avis, har vi ikke fått «så mye som et komma». Etter fem år i regjeringskontorene synes Solberg og Jensen å bli mindre og mindre interessert åpenhet. For det selverklærte «åpenhetspartiet» Venstre, tok det bare noen måneder ved makta å forene rekkene. Det klinger dårlig fra et parti som blant annet har kjempet i front for å få på plass et lobbyregister for stortingsrepresentanter. Offentlighetslovens formål er å sikre innsyn der det offentlige selv ikke ønsker det. Vi skal ikke være så naive å tro at norske maktpersoner ikke vil havne i, eller oppsøke, situasjoner der de vil skjule egen aktivitet eller agenda. Innsynsrett gir folk, pressen, organisasjoner og opposisjon muligheten til å vite hvordan makta arbeider, og hvem den samarbeider med. Det handler ikke om overvåkning, slik regjeringen argumenterer, men om grunnleggende demokratiske verdier. Vi skal heller ikke ta den høye tilliten i landet for gitt. Selv om Erna Solberg eller ordføreren i et tettsted ikke nødvendigvis har noe å skjule, er det naivt å tro at folk ikke vil begynne å lure på hvorfor aktiviteten plutselig skal hemmelighetsstemples. Ingen andre enn makta selv har noe å vinne på mindre innsyn. Med problemene politikerforakt skaper for andre demokratier i mente, har utviklingen regjeringen ønsker et potensiale for mer mistillit og uro. SOURCE: [https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-mener-hemmelige-moter-og-skjult-agenda-skaper-okt-mistillit/69999116](https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-mener-hemmelige-moter-og-skjult-agenda-skaper-okt-mistillit/69999116?fbclid=IwAR1x36Msd0YOq_qQTCML8JFC8i1sVfjdBrbTC8AKz0mMesJ3tZaoM9V0JF8) Statsministerens to store grunnlovsbrudd** **📷** **Publisert 4.5.2020 ** **Statsminister Erna Solberg har begått 2 store brudd på Grunnloven. Det ene bruddet var ett klart brudd på Grunnlovens § 1. Det ville alene være klart klassifisert til lovens strengeste straff. ** **For en stund siden hadde Erna Solberg hatt ett møte med EU president Junker. Det var den forrige EU presidenten. Hun tilbød at EU skulle få vetorett til Norske Stortingsvedtak. Solberg måtte ha trodd at å bli valgt som statsminister gir Solberg spesielle fullmakter som f.eks. å kunne gjøre slike avtaler og å gi penger til utlandet. Når det gjelder dette, sier Grunnlovens § 49 at det er folket som styrer i Norge, men maken til rot om alle i Norge skulle troppe opp på Stortinget. Det er derfor man har valg. Det er nemlig det samme som at folket ansetter politikerne til å styre landet for folket. Det vil si at det er det samme som at folket er sjefene til Statsministeren, ja til og med Stortingspresidenten må bukke eller neie for sine sjefer, altså etter Grunnloven er Norge ett folkedemokrati og slik skal det være. ** **Erna Solberg er veldig flink til å gi mange penger til andre land i Afrika. Dette for å tekkes FN, for at hun skal få seg en stilling der. Da oljefondet, som de kaller det Norske pensjonsfond utland, er dette fondet eiet av folket. Altså, her har Solberg begått underslag i milliardklassen. Hadde hun noen planer om å gi bort penger på den måten, skal det være en folkeavstemning på dette. Alt annet er underslag. Etter Grunnlovens § 49 har ikke Statsministeren så vide fullmakter at hun kan ta seg til rette på denne måten. Er det fordi hun sikler etter en toppjobb i FN, bruker hun folkets penger til egen vinnings skyld og da skal hun betale inntektsskatt av beløpet hun gladelig sender til andre land. ** **Hva så med det siste som har kommet frem da hun var på en konferanse i München. Der holdt hun en tale, hvor hun uttalte i klartekst at Nordmenn har ikke historiske rettigheter til Norge i det hele tatt. Det hun som statsminister valgt av det norske folk sier indirekte til folket at dere er her på nåde. Dere er statsløse. Det paset dere har, kan når som helst bli tatt i fra dere. De vi tar inn som asylsøker, er mye mer verd enn dere. Så fort asylantene er godkjent, får de norsk statsborgerskap. Da er de bedre nordmenn enn dere. Denne tendensen fra denne norske statsminister, kan være nok til at en revolusjon kan bryte ut. Det er nok til å skape rasehat. Alt dette skal være nok til å få Erna Solberg stilt for riksrett. Kan vi sammenligne Erna Solberg med Vidkun Quisling?** # **Hans Bauge **Juss-professorer om overføring av myndighet til EU: [Anbefaler Stortinget å følge Grunnloven i EØS-saker [](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/10/201455/anbefaler-stortinget-a-folge-grunnloven-i-eos-saker)Anmelder Storting og Regjering.](http://fampo.blog.se/anmelder/) # 📷**Juss-professorene Eirik Holmøyvik (til venstre) og Fredrik Sejersted mener Stortinget bør vedta overføring av suverenitet til EU med sterkere krav til avstemningen. ** # **– Noen vil bruke jussen hvis man ikke når frem med de politiske argumentene, antyder Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen. Foto: Thomas Vermes (ABC Nyheter)** # [Per Christian Bærøe blir Norges øverste finansmyndighet: Én mann i ESA skal regjere over finanstilsynene i Norge, Island og Liechtenstein](http://fampo.blog.se/enmann/)Uvisst om Stortinget vil følge rådet om strengere avstemningsregler når makt skal overføres fra Oslo til Brussel som følge av EØS-avtalen. # [Thomas Vermes / ABC Nyheter](https://www.abcnyheter.no/profil/Thomas%20Vermes)10. juni 2014 19:08 – Oppdatert 10. juni 2014 20:07 Slik brytes Grunnloven:**– Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens paragraf 93, slik Grunnloven fastsetter, dokumenterte juss-professor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen for ett år siden.**Nå får han tilslutning fra professorkollegene Fredrik Sejersted og Eivind Smith ved Universitetet i Oslo, i å anbefale at praksisen bør endres i hvert fall i noen av de omstridte sakene.Som følge av debatten Holmøyvik utløste, ba Kristelig Folkeparti Stortingets presidentskap å avklare om Stortingets praksis i EØS-saker bryter med Grunnloven eller ikke som følge av EØS-avtalen.Det førte til at Presidentskapet tirsdag arrangerte et to timer langt seminar for å drøfte om Stortinget bør følge ordlyden i Grunnloven når det vedtar å overføre makt til Brussel. **Les også: [–** Stortinget undergraver den norske Grunnloven](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven#comments)Kan fortsette som før Stortingspresident Olemic Thommessen er usikker på om dagens seminar får noen virkning.*– Mener du etter denne diskusjonen at Stortinget i noen tilfeller bør bruke Grunnlovens bestemmelse om kvalifisert flertall – fremfor simpelt flertall slik Stortinget til nå har gjort siden EØS-avtalen ble inngått i 1992?*– Dette er en problematisering som vil konkretiseres på saker som kommer fra regjeringen. Det er ikke mulig å gi noe generelt svar på det, sier Thommessen til ABC Nyheter.*– Juristene anbefalte at Stortinget åpent skal slå fast at det dreier seg om overføring av myndighet, og følge Grunnlovens ordlyd?*– Stortinget er ikke et parti og har ingen oppfatningen av det, sier stortingspresidenten.– Umulig å kommentere *– Hva mener du som stortingspresident: Er det rimelig å bruke Grunnlovens konkrete bestemmelser ved avgivelse av myndighet til utenlandske organer?*– Det vil jeg ikke kunne svare på før jeg ser sakene, svarer Thommessen.Blant kjente saker, er spørsmålet om Norge kan slutte seg til EUs nye finanstilsyns-organer. Den har ligget uløst i tre år – nettopp fordi det ville innebære avgivelse av myndighet. Thommessen vil ikke kommentere det eksemplet.*– Nå venter en nytt stridsspørsmål der Justisdepartementets lovavdeling mener avståelsen av suverenitet i statstøttesaker blir betydelig. Mener du den bør behandles av et kvalifisert, eller som til nå, simpelt flertall i Stortinget.*– Det er helt umulig for meg å kommentere. **Les også: [**Liv Signe Navarsete sier stopp for grunnlovsbrudd i EØS](https://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/06/02/liv-signe-navarsete-sier-stopp-grunnlovsbrudd-i-eos)Professorer strides og enes *– Vil Stortinget etter dette seminaret følge opp med å drøfte en omlegging av sin praksis?*– Nei, det tror jeg ikke. Dette vil som sagt komme i forbindelse med de konkrete sakene. Det går ikke an å si noe generelt om det – ikke annet enn at jeg mener vi har stått på nokså trygg konstitusjonell grunn. Så får vi se om det dukker opp andre behov i saker som kommer fremover.På seminaret i Stortinget tirsdag var de tre juss-professorene uenige om hvor fritt Stortinget står til å slippe seg løs fra Grunnlovens ordlyd.Men også den mest pragmatiske av dem, jusprofessor Fredrik Sejersted ved Universitetet i Oslo anbefaler at Stortinget endrer sin praksis:– Jeg er enig i forslagene til løsning Eirik Holmøyvik fremmer, sa Sejersted på seminaret, som ble ledet av stortingspresident Olemic Thommessen (H), med stortingsrepresentanter, jurister og andre interesserte i salen. **Les også: [**Siv Jensen kvier seg for å avgi makt til EU](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/04/30/siv-jensen-kvier-seg-avgi-makt-til-eu)Kjapt Storting med simpel avstemning Det Eirik Holmøyvik har påvist, er at Stortinget med kjappe vedtak og simpelt flertall har gjort det til praksis å overføre myndighet til EU-organer uten å følge Grunnlovens paragraf 93, nå omdøpt til §115 etter vårens grunnlovsendringer.Paragraf 115 tillater det bare bare kan gjøres «på et saklig begrenset område» med minst 3/4 flertall med minst 2/3 av stortingsrepresentantene til stede i salen.Som om ikke det er nok, kan en begrenset avståelse av suverenitet bare skje til sammenslutninger der Norge selv er med.Hva bør Stortinget så gjøre når det dukker opp EØS-saker som gir utenlandske organer rett til å gripe inn direkte overfor norske borgere og virksomheter?– Først og fremst å følge paragraf 115 i alle saker om suverenitetsoverføring. Det burde ikke være vanskelig. I de fleste sakene vil det lett være tilstrekkelig flertall, fordi vedtakene vil være fornuftige, sa Eirik Holmøyvik i Stortingets lagtingssal, der møtet ble avholdt. **Les også: [**Europaminister Vidar Helgesen uten syn på grunnlovsparagraf](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/11/17/europaminister-vidar-helgesen-uten-syn-pa-grunnlovsparagraf)– Så skriv det inn i Grunnloven, da – Dersom Stortinget mener det skal være et unntak for «lite inngripende» overføring av myndighet, så bør Stortinget skrive det inn i Grunnloven. Og dersom Stortinget mener at Norge kan overføre suverenitet til organer der Norge ikke er medlem, bør Stortinget skrive det inn i Grunnloven, konkluderte professor Holmøyvik.– Blir det vanskelig å få tilstrekkelig flertall for å endre Grunnloven, er det min mening at dagens praksis ikke har livets rett. Finland har grunnlovsfestet den praksisen Stortinget følger. Finland har begynt i rette enden, sa Holmøyvik.– Stortinget må på en helt annen måte være villig til å diskutere grensegangene for suverenitetsavståelse, mener Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.– Sp krevde konstitusjonell vurdering av Schengenavtalen og stemte imot sammen med SV. Også i spørsmålet om deltakelse i EUs kampgrupper i 2004 reiste vi spørsmålet. Men det ble avvist av stortingsflertallet, sa Arnstad og la til:– Stortingsflertallet våger ikke å forholde seg til paragraf 115.Sejersted uenig i grunnlovsbrudd Professor Fredrik Sejersted, som ledet den store europautredningen, er enig i forslagene til løsning som Eirik Holmøyvik fremmer, men uenig i at Stortingets tolkning og praktisering av Grunnloven ved avgivelse av makt i «lite inngripende» saker er grunnlovsstridig. [BARNEVERN STAVANGER: Senere har morens advokat Evelyn Egeli utdypet kritikken: – Kravene fremstår som umenneskelige](http://fampo.blog.se/evelyn/)– Jeg kan tenke meg mange tilfeller hvor §115 bør komme i bruk. Det er åpenbart i spørsmålet om norsk tilslutning til EUs finanstilsyn, sa Sejersted på spørsmål fra Marit Arnstad.– Kan §115 brukes til overføring av myndighet til organer der Norge ikke er tilsluttet? ville Arnstad også vite.– Dette må man være åpen for. Men vi må være åpne og ærlig på at dette er dynamisk grunnlovstolkning, svarte Sejersted på seminaret og slo fast:– Jeg mener Stortinget ikke har gått for langt i sitt tolkningsrom.Det ytret professor Eivind Smith seg imot:– Den pragmatiske omtolkningen av Grunnloven er ikke spesielt demokratisk, sa Smith.– Praksisen er innført av en jurist som samtidig var rådgiver i Utenriksdepartementet, Carl August Fleischer. At man sier at det er solid konstitusjonell praksis, betyr ikke at den er solid, sier Eivind Smith. SOURCE: [https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/10/201455/anbefaler-stortinget-a-folge-grunnloven-i-eos-saker](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/10/201455/anbefaler-stortinget-a-folge-grunnloven-i-eos-saker) [Politikk](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk) / Frp-leder Siv Jensen forsvarer EU-avtale om norsk finanstilsyn [– Frekt å si at dette ikke handler om å avstå suverenitet! ](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/05/25/195219065/frekt-a-si-at-dette-ikke-handler-om-a-avsta-suverenitet)📷 [– Da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent, sier Carl I. Hagen.](http://fampo.blog.se/hagen/)📷 [Politikk](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk)Frp-leder Siv Jensen forsvarer EU-avtale om norsk finanstilsyn [– Frekt å si at dette ikke handler om å avstå suverenitet!](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/05/25/195219065/frekt-a-si-at-dette-ikke-handler-om-a-avsta-suverenitet) [ ](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/05/25/195219065/frekt-a-si-at-dette-ikke-handler-om-a-avsta-suverenitet)📷**Neste [**Fiskeriministeren: Denne saken ble helt feil[](https://www.vg.no/nyheter/i/vQPd4j/fiskeriministeren-denne-saken-ble-helt-feil)Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) sier at han ikke vurderte om det var riktig å søke om etterlønn fra hjemkommunen etter at han begynte som statssekretær.](https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8mKvdE/dagbladet-fiskeriministeren-fikk-dobbel-loenn-og-feilinformerte-kommunestyret) Foto: NRK / Redigering: Martin Huseby Jensen[Ludvigsen! [](http://fampo.blog.se/lud/)Svein Ludvigsen ekskludert fra Frimurerlosjen](http://fampo.blog.se/ludvigsen/) **HØRTE JEG RIKTIG? Senterpartiets Liv Signe Navarsete reagerte på Siv Jensens påstand om at regjeringens forslag ikke innebærer stor overføring av suverenitet over norsk finanssektor, til EU.** Fremskrittspartiets leder Siv Jensen med varmt forsvar i Stortinget for avtale om å legge norsk finanstilsyn under overvåkingsorganet ESA i Brussel. [Thomas Vermes](https://www.abcnyheter.no/profil/Thomas%20Vermes)25. mai 2016 18:49 – Oppdatert 29. mai 2016 14:23 **Stortinget, Grunnloven og EØS**– Det handler ikke om selvråderetten eller hvordan Norge skal regulere norsk finansnæring, det handler om hvordan vi skal føre et effektivt tilsyn med finansinstitusjonene både her hjemme og i hele det europeiske markedet.Slik parerte Frp-leder og finansminister Siv Jensen angrepene fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete i Stortingets spørretime onsdag.Der ble forslaget til avtale regjeringen har inngått med EU, som legger norsk finanstilsyn under EFTAs overvåkingsorgan ESA, tema for debatt.– Frekt! uttrykte Navarsete på facebook senere på dagen, til Jensens uttalelse om at det ikke dreier seg om avståelse av suverenitet.– Jeg syns jeg hørte statsråden sa at det ikke skal avstås suverenitet, men denne saka skal jo behandles spesielt av Stortinget nettopp fordi det handler om en stor avståelse av suverenitet! utbrøt hun fra Stortingets talerstol.Saken er at regjeringen selv konstaterer at forslaget innebærer så alvorlig for avståelse av myndighet, at den må behandles etter Grunnlovens §115. Paragrafen sier at det må minst 3/4 flertall til i Stortinget for å overføre myndighet til internasjonale organer, og det skal det bare kunne skje på et avgrenset område. (se faktaboks).Les også: [Navarsete: – Nå er det bare folket som kan redde selvstyret](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/05/28/195219728/na-er-det-bare-folket-som-kan-redde-selvstyret-over-finanssektoren-var)– Mindre grundig enn et veikryss Regjeringen har med støtte fra KrF, Arbeiderpartiet og Venstre lagt opp til en superrask behandling av denne nye omdreiningen av EØS-avtalen. Den skal vedtas før sommerferien.Det som skulle bli en offentlig høring om forslaget, ble innkalt av Stortingets finanskomité på halvannet døgns varsel. De færreste fikk med seg høringen 12. mai, og ABC Nyheter var eneste presse til stede.Vi har fått innsyn i protokollen fra finanskomiteens møte den 10. mai, der det går fram at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var den eneste som protesterte på hurtigbehandlingen. Han fikk ikke engang følge av SVs Snorre Serigstad Valen.– Det regjeringa nå foreslår, er å legge det norske Finanstilsynet under EU. Å gi makta til EU over regelverk og tilsyn med norsk finanssektor og norske banker, sa Slagsvold Vedum i Stortinget onsdag og fyrte løs:– Vi skal hastebehandle den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått, mindre grundig enn et hvilket som helst «Dokument 8»-forslag. **– Det er grundigere prosesser i Stortinget for hvor et veikryss skal legges, enn den største suverenitetsavståelsen på lang tid. Og det etter sterkt press fra Fremskrittspartiet og Høyre i regjering, sa Slagsvold Vedum.Les også: [**Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/05/14/195216846/frp-apner-for-a-oppgi-suverenitet-pa-mange-nye-omrader)Intet dilemma for Siv Jensen Finansminister Siv Jensen avviser at det dreier seg om noen hastebehandling.– Dette er ikke en sak som er preget av hastebehandling. [Jeg orienterte Stortinget om dette arbeidet i 2014.](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/14/209794/siv-jensen-vil-be-stortinget-overfoere-makt-til-brussel) Jeg fikk tilslutning til å arbeide for en avtale som ikke innebærer at vi avstår suverenitet, sa hun.Europabevegelsen mener i likhet med Sp og SVs Kirsti Bergstø, som hadde ordet i stortingsdebatten onsdag, at ordningen som er fremforhandlet, innebærer en viss avståelse.– Vi ser etableringen av EUs nye finanstilsynsordninger som prisverdig tiltak etter finanskrisen. Europabevegelsen er klar over det konstitusjonelle dilemmaet. Men etter vårt syn er saken nå løst på en mest mulig tilfredstillende måte, sa leder Jan Erik Grindheim på høringsmøtet. **Les også: [**Nei til EU i harnisk: Regjeringen vil oppgi norsk suverenitet over finanstilsynet](https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/05/12/195216363/nei-til-eu-i-harnisk-regjeringen-vil-oppgi-norsk-suverenitet-over-finanstilsynet)– Ønsker Frp mer fjernstyring? Liv Signe Navarsete viste i Stortinget onsdag til jusprofessor Hallvard Haukeland Fredriksen, som i høringen 12. mai advarte om at avståelsen av suverenitet i finanssektoren kan gi presedens for andre sektorer, som energi, telekom og data.– Fremskrittspartiets finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi [sier til ABC Nyheter](https://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/05/14/195216846/frp-apner-oppgi-suverenitet-pa-mange-nye-omrader) at det også kan være fornuftig å gjøre det samme i framtidige saker. Er det mer byråkrati og mer fjernstyring Frp ønsker seg? spurte Navarsete.– Dette handler ikke om mer byråkrati. Regjeringen hun selv var medlem av, var den som startet arbeidet med å finne en løsning for å slutte Norge til EUs nye finansorganer. Grunnen til at dette skal behandles etter Grunnloven, er at den samme bestemmelsen ble brukt da EØS-avtalen ble opprettet i sin tid. Da opprettet man ESA, og akkurat den samme mekanismen skal nå tas i bruk, forklarte finansminister Siv Jensen.Selv forsikret Jensen så sent som i juni 2014, at [Norge skulle beholde kontrollen med Finanstilsynet.](https://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/06/30/202865/vi-skal-beholde-kontrollen-med-finanstilsynet) **Les også: [**Siv får Stortinget til å danse quickstep for EUs finanstilsyn](https://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2016/05/12/195216568/siv-far-stortinget-til-danse-quickstep-eus-finanstilsyn) **Stortinget, Grunnloven og EØS**Stortinget har innført en praksis med å overføre suverenitet gjennom EØS-avtalen, uten å følge Grunnlovens ordlyd. Det slo forsker Eirik Holmøyvik alarm om i mai 2013. **Her er de aktuelle paragrafene:§115 (tidligere § 93)** For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.**(endret ved grunnlovsendringen i mai 2014).§ 26.** # Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.Traktater om saker som er av særlig stor viktighet, og i alle tilfeller traktater hvis iverksettelse etter Grunnloven nødvendiggjør en ny lov eller stortingsbeslutning, blir først bindende når Stortinget har gitt sitt samtykke dertil. # **https://fampo.blog.se/kongen** # **SOURCE https://fampo.blog.se/anbefaler** # **VIKTIG https://fampo.blog.se/utvalg/** # ** https://corp.blog.se/stig** # **https://corp.blog.se/ole** # **https://corp.blog.se/loven** # **https://corp.blog.se/radikal** # **https://corp.blog.se/varning** # **https://fampo.blog.se/firsthouse** # **https://corp.blog.se/demokratur** # ** https://fampo.blog.se/ispst** # **https://fampo.blog.se/linda** # **https://fampo.blog.se/anmelder** # **https://fampo.blog.se/siv** # **https://fampo.blog.se/hagen** # **https://fampo.blog.se/anmelder** # **https://fampo.blog.se/nho** # **https://corp.blog.se/rosar** # **htps://corp.blog.se/monica** # **https://corp.blog.se/abid** # **https://fampo.blog.se/raja** # **https://fampo.blog.se/asbjorn** # **https://corp.blog.se/omvendt**
Angel Forca

FRI 5:05 PM

Angel
Angel Forca is with Leif Helge Bakke and 56 others.
# **HVA SYNES NI SOM ER TRUMP *THE PLAGUE / USA FANTASTER, OM DENNE VAKSINE / TRACING UTVIKLING I USA?? NEW ZELAND / SVERIGE OG MER. (BER OM LOGISK RESONEMANG). TRUTH ABOUT CORONA https://www.youtube.com/watch?v=6fhT3pDgrZA MER OM VAKSINER https://www.youtube.com/watch?v=nfFUVCR5ZEk **IS IT TRUE THAT TRUMP IS MOBILIZING MILITARY TO DELIVER CORONA VACCINE, SHOULD WE BE WORRIED ABOUT IT? https://www.youtube.com/watch?v=EnuuF0vXGeE** ** # YOU ARE GONE BE TESTED WITH A LOLLIPOP! https://www.youtube.com/watch?v=224ZhsmJGl4 # Shocking moment police Taser ‘drink’ driver in ‘unnecessary force’ in front of his screaming child ! https://www.youtube.com/watch?v=6S3Sj83KSdU VIRUS https://corp.blog.se/virus TEST https://corp.blog.se/test SPECIAL LIVE REPORT: President Trump Speaks on Vaccines | 12pm Eastern https://www.youtube.com/watch?v=-YJrtNdTPZU Golden standard, is that possible? Is it a real happening or just another Deception? https://www.youtube.com/watch?v=vnKnrfpFW6s
Angel Forca

Angel
CAN ANYBODY EXPLAIN TO ME WHY Q-MOVEMENT HAS DECLARED ALEX JONES AS PERSONA NON-GRATA AND SAME WITH DAVID ICKE? I NEED EXPLANATION
Angel Forca

8:57 PM

Angel
Alice Qaushi added a new photo.
Alice Qaushi

Hadrian Libell

i did a decode of I Pet Goat II
Hadrian Libell

I PET GOAT DECODED
First scene symbolises the late modern era pre 2000, where people lived in a prison matrix. The Goat trapped in a Box keeping him in a material do what thou wilt mentality.
Then we see how the Leaders are led by the hidden hand of Hasatan as a puppet on the strings.
We then pan down to George Bush, D hat symbolising his Role as a Dummy, dancing infront of the world on the masonic checkerboard (same layot as when he received word of 911). Pay attention that he is dancing in a Pentagram, symbolising he is a satanic star for the time being.
Then you see the house on fire, symbolising downfall and chaos, war and the like.
As the background get lit, we can see the owl being situated above the united states, indicating the America is run by freemasons (Bush and Bohemian grove, Owl of freemasonry that is also on the dollar bill)
Evolution with a Hangman, killing of mankind (children) with false information. The penis ejaculating symbolises how they justify sexualising kids in combination with evolution theory.
We see underneath the USA on Bush’s left side a Snowflake, representing the Snowflake culture created by the educational system.
Above him we see the flawed logic by a Fish that turns to a monkey and then to Man.
Clock is at 12, The number 12 is an important one when it comes to numerology since it signifies completion.
It pans out as Bush is pointing the finger, indicating his rulership of suspicion (anybody can be a terrorist).
On the wall we se F=-F, A brain split by lightening and a dragon, Again pointing how flawed logic and indoctrination is ruining minds. Freemasonry being a further completion of same indoctrination system.
Bush makes the sign of the horn, symbolising his allegiance to satan.
He then transforms into Obama.
Obama winks with his eye, how he charmed the nations. He wears a square graduation hat, next chain of events growing up (graduating)
We see him laughing, then a telepromter saying LOL, how he is totally scripted.
Now we come to Alice and the Apple of Gods eye, bride of christ trapped in the Matrix.
We see Alice, who is symbolising the fractured mind due to trauma. How her multiple personalities are chained around her.
To note, this imagry is also a time table, see: https://youtu.be/SHPSilEdH2M
The apple rolls, it breaks open and turns into a lotus = the great awakening
We see Obama sweating = people are finding out what he did and who he is.
He is then seen trapped in a government facility = prison?
Panning out there is winter scenery, suggesting this will happen during the winter perhaps.
On the wall it says Psalm 23:
The LORD is my shepherd, I
shall not be in want. he restores my soul. He guides me in paths of
righteousness for his name’s sake. Even though I walk through the valley
of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your
rod and your staff, they comfort me.
This perhaps showing us that Obama is the false christ aka Antichrist. Stuck in the freemason way of life hence the interior is the same school the movie started with.
A broken American flag flies by, the destruction of the American way of life and its people, things not going back to how it was. Clock tower in same frame is also on 12, symbolising completion.
Then we see the twin towers fall down, Hence the beginning of the end of old america, ushered in by Bush and Obama.
A masked man dancing then falling as the buildings collapse, hence the fall.
We then see an Anibus boat.
Anubis was depicted in black, a color that symbolized regeneration, life, the soil
of the Nile River, and the discoloration of the corpse after embalming. Anubis
is associated with his brother Wepwawet, another Egyptian god portrayed
with a dog’s head or in canine form, but with grey or white fur.
We see a sleeping Christ being carried by the boat.
We see Osama bin laden, the CIA created boogeyman, ushering in the middle east war.
We see a Cresent Blood moon above Osama: The so called Luna, half moon, or sickle of the moon, also waning and waxing moon, is a sign of fertility, related to life and death, and thus a popular symbol in many religions. It pinpoints changing seasons, ebb and tide
(and related inundations as harbingers of fertility), and the feminine
menstrual cycle.
Oil being mined from the Earth = The time of Oil currency
We then see the statue of liberty inside the star of David = American Zionism.
The Torch falls down from the statue as we fade to a baby in the womb = Illusion of freedom.
A snake coils around the Egg of the unborn child = Satan/medical industries control of people from birth, or being born into the Matrix.
Being watched by a one eyed machine/screen = Television/screen indoctrination/brainwashing into the Eye of Horus/All seing eye, monitored from birth.
We then see the Christ on the Anibus boat, flame in heart being kindled.
He is still asleep.
Third eye still controlled by the satanic matrix system, as we see it fades back to the Wizard in the machine/screen.
We see a boy with a cracked head and the snake like machine coming out of it = the Mind control the people are under.
In his eyes we see news flash of market collapse = Collapse of the False monetary system
We see three advanced military V shaped airchrafts smash into what looks to be a Moske = America/Trump defeating the Muslim false religion that was created by freemasonry and Vatican.
Out of the smoke we see Bats flying out = Bats as in where the supposed Coronavirus came from.
The bat turns into a butterfly and flies into the hand of Christ = Butterfly symbolises fractured minds, burning up in Christs hands.
We then see the Dancing masked man again = symbolising the distraction entertainment
We see a crying mother with her dead son in her lap = Tragedies inflicted on Third world
An explosion in the background of the mother = wars and bombings people have suffered.
A beetle is crawling up the Hurt Boy = The beetle has an interesting spiritual meaning and symbolism.
They represent hard work, progress, stability, love, persistence, colorfulness, creativity, cooperation, solidarity, instinct, and intuition. They’re often associated with progress, consistency, devotion to goals and of course hard work.
We see an african boy with a machine gun and red eyes = Child soldiers and the Civil wars in Africa/Brainwashing of children.
A worker drowns in Mucus with a hammer and sickle = Marxists/communists are the ones who created and perpetuate the Flu virus Corona, that ironically kills the worlds work force.
We see a woman standing her ground against tanks = Bride of christ standing up against the Police state
A skeleton with a Top hat pats her on the shoulder, and she loses her vigor = Bride of Christ coming to terms with mortality.
The Broken Egg boy is batteling the snake machine wizard = Awakening from the programming.
The Christ figure travels on his through the square boxes (universe as backdrop), they dissapate as he passes through = illusions and limited mind frames disolve.
He breathes fire from his mouth = Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the
nations. “He will rule them with an iron scepter.” He treads the
winepress of the fury of the wrath of God Almighty.
We see Shiva dancing = Cern and the Hedron collidor. Mendela effect.
Fish jump into the Boat of Jesus = People being saved
The hand of God comes to shine a light on the church, We see and Old woman inside = This is the Jezebel spirit inside the churches.
She can’t handle the light = Jezebel can’t operate in the truth
We see Shiva dancing, then an army of shadowy fog like soldiers = The systems illusion of power/Armies
Jesus rises up and the Illusion breaks.
We see the snake/devil/machine wizard/technology panic, we also see that he has a spiral on his face = Spiral(pedo spiral) symbolising traumatisation of children for control.
The snake runs away and the Boy stands up = Now free from the programming
We see a boy dancing in circles up towards the moon = Sufi symbolises inner awakening
We see a character Dancing around the fire with a mask, the masks also shifts to a plauge mask (corona) = To me this symbolises Chaos and its different faces.
We see a Gargoil and Jesus boat going through a door, the opening of which looks very much like a vagina = Being born into something new, out of the old gnostic system of control the church have had.
Lotus flowers pop up in the water = People waking up to the truth.
We then see the falling tower, which looks exactly like the fall of the Notre dame = Again reaffirming the End of the old Gnotsic/Dogmatic form of religion.
The Crown of thorns is gone, Jesus has now awakened, his second coming.
The pyramid capstone on the forehead = Symbolises the fact that Jesus is the Godhead.
As Jesus is moving forward into the sunset, we see the pyramids being destroyed = The End of Babylon
The beginning of the new dawn.
0
Kategorier
Okategoriserade

OPERATION INFECTION!

0

CORONA / RED ALERT!

President Trump says he would “rapidly” mobilize the U.S. military to distribute a coronavirus vaccine once it’s ready, focusing first on nursing homes and the elderly most vulnerable to deadly complications from the virus. Mr. Trump made the comments during an interview with Fox Business’ Maria Bartiromo.
 
“We’re mobilizing our military and other forces but we’re mobilizing our military on the basis that we do have a vaccine. You know, it’s a massive job to give this vaccine. Our military is now being mobilized so at the end of the year we’re going to be able to give it to a lot of people very, very rapidly,” the president said.
 
“We will have a tremendous force because assuming we get it, then you have to distribute it,” he added. “And unless you’re mobilized and ready, you’re not going to be able to do it for a long time. So we’re starting now.”

LURER PA OM NEON KAN FINNE UT FOR MIG OM DETTE ER SANT ELLER FAKE (ALT SOM BLIR SAGT HER)
https://www.youtube.com/watch?v=tR_6dibpDfo

Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk / Statsministerens to store grunnlovsbrudd.

EPSTEIN / TRUMP / FEMA / MILITARY / BUILDING BIG BROTHER

FACE SURVEILLANCE MORATORIUM

 

38:20NOW PLAYING

1:07:56NOW PLAYING

1:50:11NOW PLAYING

50:30NOW PLAYING

2:24:21NOW PLAYING

7:43NOW PLAYING

50:00NOW PLAYING

9:41NOW PLAYING

13:50NOW PLAYING

57:03NOW PLAYING

45:50NOW PLAYING

42:25NOW PLAYING

1:00:57NOW PLAYING

23:00NOW PLAYING

39:24NOW PLAYING

24:31NOW PLAYING

55:12NOW PLAYING

9:58NOW PLAYING

1:30:06NOW PLAYING

6:26NOW PLAYING

30:59NOW PLAYING

1:32NOW PLAYING

45:52NOW PLAYING

28:01NOW PLAYING

4:47NOW PLAYING

11:26NOW PLAYING

1:06:49NOW PLAYING

32:10NOW PLAYING

28:12NOW PLAYING

1:30:28NOW PLAYING

55:27NOW PLAYING

1:18:02NOW PLAYING

6:46NOW PLAYING

44:05NOW PLAYING

58:07NOW PLAYING

1:07:51NOW PLAYING

12:58NOW PLAYING

2:47:09NOW PLAYING

1:40:02NOW PLAYING

58:55NOW PLAYING

45:52NOW PLAYING

15:09NOW PLAYING

1:28:22NOW PLAYING

42:26NOW PLAYING

2:47:09NOW PLAYING

42:27NOW PLAYING

31:00NOW PLAYING

1:53:17NOW PLAYING

1:18:02NOW PLAYING

38:09NOW PLAYING

1:40:02NOW PLAYING

56:43NOW PLAYING

33:50NOW PLAYING

1:38:45NOW PLAYING

1:12:21NOW PLAYING

42:26NOW PLAYING

1:32:40NOW PLAYING

1:17:13NOW PLAYING

53:34NOW PLAYING

49:13NOW PLAYING

21:12NOW PLAYING

2:10:23NOW PLAYING

1:54:02NOW PLAYING

58:55NOW PLAYING

1:25:34NOW PLAYING

1:06:10NOW PLAYING

1:35:54NOW PLAYING

58:19NOW PLAYING

59:31NOW PLAYING

1:30:33NOW PLAYING

1:16:30NOW PLAYING

28:25NOW PLAYING

42:26NOW PLAYING

1:51:45NOW PLAYING

1:59:45NOW PLAYING

2:31:43NOW PLAYING

1:44:59NOW PLAYING

1:31:12NOW PLAYING

1:09:23NOW PLAYING

1:01:30NOW PLAYING

30:11NOW PLAYING

1:31:12NOW PLAYING

42:26NOW PLAYING

1:14:23NOW PLAYING

58:48NOW PLAYING

53:34NOW PLAYING

45:17NOW PLAYING

42:26NOW PLAYING

3:00:57NOW PLAYING

3:42:35NOW PLAYING

3:01:55NOW PLAYING

2:50:06NOW PLAYING

58:36NOW PLAYING

1:27:25NOW PLAYING

42:31NOW PLAYING

1:04:52NOW PLAYING

1:01:23NOW PLAYING

37:22NOW PLAYING

2:59:47NOW PLAYING

1:03:45NOW PLAYING

42:26NOW PLAYING

3:01:55NOW PLAYING

2:50:06NOW PLAYING

29:56NOW PLAYING

21:34NOW PLAYING

1:55:13NOW PLAYING

1:42:14NOW PLAYING

2:59:47NOW PLAYING

LIVENOW PLAYING
0