Kategorier
Okategoriserade

Kirsten Leikny Femundsenden: Urett i Norges rettssystem.

0

2009: De siste seks årene har tretten jurister blitt slått til riddere av den kongelige St. Olavs Ordenen – Norges ”svar” på adling. Juristene som blir riddere (disse stå bakom agendan: Barnevern, Bufdir osv Agenda 21 o.s.v Agenda 2030, Klima, Corona, Vaksine, UN).

STATUS NORGE: FIRSTHOUSE * HOUSE OF CORRUPTION / OCCUPATION. * 14. MARS. 2019.

NHO Service og Handel: Høringssvar Ny Barnevernslov * 2016 – 2019

Rotary NHO klapper for Rotary Storting . .

DEN NORSKE STAT HAR SKAPAT DEN ABID Q. RAJA VI SER IDAG! (NORGE 2020).

Asbjørn Nilssen: Kulturminister Abid har vanskeligheter med å samle inn til en pakke.

WE ALL KNOW THAT COURT’S OF NORWAY HAS VERY SERIOUS CORRUPTION CRISIS! INDEED.

Regjeringen, stortingets EU parti, utlendingsdirektoratet, diverse borgermestere, hele politiske partier og deres ledelse, vaksine pådrivere, barnevernet, det hemmelig politiet så vel som det vanlige politikorpset, militærets ledelse, olje og energidep., kartellvirksomhet med strømleverandører og Smart systemer, tele systemer og deres mikroølgesystemer…… listen er veldig lang…. også lider av den samme lovløse kulturen som lever fet av å være parasitt på folkets bekostning.

Robert Scott: So starts my pursuit to point out that Greta Thunberg !

Urett i Norges rettssystem.

Eirik Jensen har ikke fått rettferdighet og er utsatt for de mest inngripende menneskerettsbrudd!
.
Jo da, sier mange, han har fått mange hovedforhandlinger i norske domstoler. Han har sågar fått masse oppmerksomhet og taletid i mediene. (Riktignok MSM, men dog.)
.
Dessverre eller heldigvis, – jeg kan ikke tåle urettferdighet. Jeg vil gå så langt å hevde, at jeg kjenner på hele meg, at saksbehandlingen Eirik Jensen har fått er meget klanderverdig, uriktig, ja lovstridig og gjør meg berettiget forbannet.
.
Disse «mange», sukker sikkert og hever øyenbrynene i oppgitthet over, at jeg kan komme med slike hårreisende påstander.
.
Det gjør jeg altså, jeg glemmer ikke saksbehandlingen Eirik Jensen har fått!!
.
.
Jeg stusser mange ganger over hva advokatene, aktoratet og dommerne driver med. Hvorfor bruker de ikke Norges Grunnlov? Hvorfor ser de bort fra at;
– Grunnloven skal være er den høyeste rettskilden i norsk rett.
– Grunnlovsbestemmelsene troner derfor øverst i det norske lovhierarkiet.
– Dersom det oppstår motstrid mellom en lov eller en forskrift og Grunnloven, er det Grunnloven som har forrang.
– «Det som følger av Grunnloven, kan ikke endres eller fravikes gjennom lov eller annet Stortingsvedtak (bortsett fra § 115-vedtak).»
.
Ok, burde være greit og kjent for nevnte yrkesgrupper.

Nevner kun et par Grunnlovsparagrafer her og håper noen kan forklare meg, hvorfor Grunnloven ikke gjelder for Eirik Jensen;
.
.
Grl. § 95.
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.
.

Hmm…. Der sto det noe som ikke er etterkommet i aktuelle sak. Et par av mange merknader jeg har:
1)
Selvsagt er det ingen domstoler i Oslo eller omegn som er uavhengige eller upartiske i denne saken.
Det er umulig, for så vidt jeg er kjent med, jobbet Eirik Jensen i Oslo.
2)
Like selvsagt er ikke rettergangen rettferdig. Det er en umulighet!! For meg, har det sett ut, som om han ble tiltalt sammen med Gjermund Cappelen!
Det må bety, at Eirik Jensen fortsatt ikke har hatt en adekvat hovedforhandling etter tiltalen.
3)
Dette burde da ærlig talt være innlysende, da det ikke virket som om Cappelen og Jensen var enige, for å si det pent.
Dommerne har da også bekreftet min oppfatning.
Grunnloven er tydelig.
– Hvorfor stoppet ikke dommerne denne saken og splittet behandlingene? .
4)
Det burde ikke være noen grunn til å lukke rettsmøtet i denne hovedforhandlingen. Hva skulle skjules?
Det er et viktig prinsipp, at behandlinger i domstoler SKAL være åpne, nettopp for at folket skal kunne følge med på, kontrollere og bedømme om tiltalte dømmes korrekt.
.
.

Etter min mening sitter altså Eirik Jensen nå ulovlig fengslet, da han straffes uten dom!
Grunnloven § 96 er meget tydelig.:
.
Grl. § 96.
Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.
Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.
Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.
.
1)
Sakene til Jensen skal selvsagt behandles separat.
– Det er ikke gjort. Jensen kan derfor umulig være dømt iflg. Grunnloven.
2)
Hva aktoratet mener og sier er således uten interesse, siden Grunnloven er tydelig og har forrang mot andre lover og forskrifter.
Aktoratet og dommerne har brutt Grunnloven i denne saken.
3)
Eirik Jensen er dømt uten bevis. Det er klart Grunnlovsstridig.
4)
Jensen er altså anholdt og fengslet ulovlig. Grunnlovsbrudd igjen.
5)
Jensen avkreves penger, uten at det finnes bevis på, at pengene som kreves er verdier benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.
.
.
Denne saken er meget stygg. Vi, folket, må ikke akseptere slikt.
.
Jeg avslutter med å minne om, at domstolene i Norge bruker «vannets lov/handles lov».
Dette er så innarbeidet og «gjennomsyret» for forsvarere, at de ikke bruker Norges Grunnlov i sitt forsvar av klienten.
Jeg ser, at Eirik Jensen, når han ble fengslet i 2014(?) ved en del av seg, ikke kun var regnet som en av folket, siden han har jobbet i politiet. Men i dag, som pensjonist, er han utvilsomt en av folket! Grunnloven gjelder for han og er den øverste rettskilden i Norge.
Jeg vet mange stusser på hva jeg her skriver, men jeg jeg får skrive mer om det en annen gang.
Det finnes mye om dette på nettet for den som vil lære.

Vi må huske på, at vi ikke kun har en rett til å reagere, men en plikt til å reagere, når noen blir uriktig behandlet. Ingen må noensinne godta urettferdighet og justismord!
.
Mitt spørsmål til de, som administrer støttegrupper for Eirik Jensen:
Har dere laget underskriftskampanje, så vi som mener han er uriktig og urettferdig dømt, kan skrive under og dere levere underskriftene til justisministeren?
.
Underskriftskampanje for å markere krav om rettferdig rettergang og at gjeldende lovverk, også Grunnloven følges i Eirik Jensens sak.
Underskriftene må selvsagt også leveres Jensens forsvarer, med kopi til Høyesterett.
Viktig at vi, folket, ikke vil finne oss i, at heller ikke Jensen kan dømmes etter aktoratets synsinger/tolkninger og uten bevis, med grove feil i saksbehandlingen.

Styr druider och frimurare Älmhult?

Rotary er sammen med det politiske partiet Høyre og samarbeidspartnere over alle partigrenser i byråkrati og offentlige institusjoner tjener penger gjennom Tønsberg Kommunes Barneverntjeneste.

Skammen sitter på andre siden av bordet‎: Norsk Rotaryråd, et terrorråd til bruk mot varslere, kritikere av Pinsemenigheten og andre samfunnsproblemer.

Clinton Body Count Epstein Suicided Mena Iran Contra Barry Seal Medellin PART 2 – Railroad Murders

TILTALE: To menn skal ha hatt samleie med to mindreårige gutter gjentatte ganger i fellesskap. Den ene TOPPLEDER I SANDEFJORD KOMMUNE, han var også leder over barnevernet i Sandefjord kommune !

BARNEVERN STAVANGER: Senere har morens advokat Evelyn Egeli utdypet kritikken: – Kravene fremstår som umenneskelige

Hanne Klovig, Dennis Bowen, Trude Lobben, Ensby, Halise, Enea, Elion, Dion, Tonje, Stine Guldbrandsen, Natalie De Linde, Angel, Amy, Natalya Shutakova, Kaja Margretha m.m.

Marius Reikerås: Centimetere fra døden, på Oslo City.

RETTSLØSHET- Barnevernet: En stat i staten

Hva hjelper det at Lobben vinner i EMD når hun likevel ikke får hjem sin sønn! Og at to saker til har vunnet? Skal vi se på de?

0